Podzemní garáže na Škroupově náměstí

Podzemní garáže na Škroupově náměstí

Problémy s parkováním chce radnice MČ Prahy3 řešit stavbou drahých a často nevhodně umístěných podzemních garáží. Naráží přitom na odpor obyvatel postižených lokalit, kteří se spojili v různých občanských iniciativách. Jsou to například O.s. Žižkov 06 a O.s.Škroupovo náměstí viz. www.skroupovo-namesti.eu . Zde jsou jejich argumenty:

Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměstí P - 3“
 
Oznamovatel:
Městská část Praha 3 – odbor územního rozvoje
Popis záměru:                     
9-patrové podzemní garáže pro osobní vozidla - cca 216 míst
Systém TREVIPARK – automatické parkování vozidel pomocí výtahů 
Zpracované studie:           
akustická studie – firma DINOPROJEKT
Kvalita ovzduší – ATEM, s.r.o.
Sadové úpravy – Ing. Šteflíček – ateliér Zahrada 
Expertní studie – ekonomická reálnost – Ing. Jerolímek
 
Stručně lze záměr shrnout tak, že po dva roky trvající výstavbě by vznikly dvě šachty, každá pro 108 aut. Do nich by byla svážena jednotlivě vozidla automatickým výtahem v tříminutových intervalech. Ostatní vozidla by mezitím čekala na povrchu před vjezdem do výtahu. Cena nedotovaného pronájmu jednoho stání není jasná, ale byla by zřejmě mezi 5 000,- až 10 000,- Kč za měsíc. Povrchové parkování na ulici by bylo na celém náměstí zrušeno.
A nyní ony námitky proti výstavbě.
Argumentů proč stavbu garáží na Škroupově náměstí odmítnout je více. Prvním z hlediska občanů Prahy 3 je neekonomičnost.
Městská část obdržela studii Ing. Jerolímka, která posuzuje ekonomické zhodnocení stavby. Byly posuzovány 3 varianty Ekonomického zhodnocení projektu, které se liší mírou účasti MČ P3 na projektu. Ve všech případech je projekt označen za rizikový, nedá se předpokládat vstup soukromého investora a realizace garáží na čistě ekonomické bázi je nemožná - není reálné získat bankovní úvěr. Proto chce MČ P3 náměstí poskytnout investorovi zdarma a provoz garáží dotovat z obecního rozpočtu až 5 mil. Kč ročně.  Není jasné dokonce ani to, kdo by platil překládku inženýrských sítí, parkové úpravy a osázení náměstí dlažbou (nebo asfaltem - pro snížení hluku).
 
Dalším stejně závažným argumentem je vliv na životní prostředí.
MČ Praha 3 zadala v roce 2006 za 680 000,- Kč ze svého rozpočtu vyhotovení posudků pro řízení EIA, které musí takovýmto stavbám předcházet.
Nyní je výsledek studie zaslaný na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy. OOP obdržel posudky 28.6.2007 a od té doby dostal v připomínkovém řízení celkem 65 nesouhlasných stanovisek od občanů a občanských sdružení. Přesto, že zákonem daná lhůta k vyjádření uplynula již 28.7.2007 (30 dní), není doposud znám výsledek. Zákon nestanoví postih pro Magistrát při jejím nedodržení. Proti výstavbě se vyjádřili nejenom jednotliví občané, ale i sdružení, včetně LBD, různá Společenství vlastníků a Družstva v okolí náměstí. To je velmi vysoké číslo, už vzhledem k tomu, že v případě Jiřího z Poděbrad nebyl vznesen jediný protest. Řízení EIA na Magistrátu hl. m. Prahy má na starosti Ing. Žáková (odbor ochrany prostředí, kód PHA 398).
Z posudků vyplývá, že výraznou překážkou pro výstavbu jsou výsledky Akustické studie. Všechny povolené hlukové limity jsou již nyní bez výstavby a provozu překročeny. Akustická studie posuzovala vliv výstavby a provozu na zatížení obyvatel hlukem. Provedená měření prokázala, že již nyní (bez výstavby garáží a jejich následného provozu) jsou překročeny hlukové limity dané nařízením vlády (č. 148/2006 Sb.). MČ P3 proto požádala Magistrát o účelové překvalifikování přilehlých komunikací z III. třídy na II. třídu, kde jsou povoleny vyšší hlukové limity. Tímto krokem se snaží přizpůsobit oblast náměstí stavu, který by výstavbu garáží umožnil.
Kvalita ovzduší byla pro studii posuzována na základě hodnot naměřených v Riegrových sadech (otevřený park, hustě pokryt zelení), nikoli přímo na ŠN., které je kruhového typu a ze všech stran ohraničeno činžovními domy, bez vzrostlých stromů.  
Dalším problémem je samotná výstavba šachet pro garáže. Výstavba by měla trvat cca 2 roky. V místě Škroupova nám. by měla být vyhloubena 2 sila o vnějším průměru 21m a hloubce 19m (náměstí má plochu 2 230m2), do těchto sil má být umístěn parkovací systém. Výstavba by byla rozdělena do několika fází: vrtání šachet, odtěžení zeminy, konstrukce šachet a následné úpravy terénu. S výstavbou by byla spojena celková překládka inženýrských sítí. Náměstí však prošlo v roce 2000 celkovou rekonstrukcí, obnovou parkové úpravy, včetně centrálního zavlažovacího systému a bylo osazeno novou dlažbou v celé své ploše – rekonstrukce byla financována z veřejných zdrojů.
Ovzduší by při výstavbě bylo vystaveno několikanásobnému překročení povolených limitů oxidu dusičitého (NO2), benzenu a suspendovaných částic PM10. Dle dopravní studie by se doprava v místě zvýšila dvojnásobně a tím by došlo ke zhoršení kvality života v celé oblasti. Náměstí je nyní odpočinkovou zónou.
Zemina, která by byla vytěžena při hloubení jam, obsahuje podle studie nebezpečné látky, např. kadmium, antimon, selen a další rozpouštěné látky, a tudíž ji nelze použít k terénním úpravám a bude muset být vyvážena na k tomu určenou skládku a to v celkovém objemu 16 676 m3
Dále by se daly vznášet námitky ze strany majitelů domů na náměstí, kteří se obávají narušení statiky staveb, obavy rezidentů ze zvýšeného provozu na silnicích a tudíž ohrožení bezpečnosti chodců atd.
Radnice začala uvažovat o výstavbě dalších hromadných garáží, které pro úplnost uvádíme pod článkem. Občanské iniciativy nechtějí trpně přihlížet nezvratitelným změnám a chtějí vyvolat debatu o celkové koncepci, kterou má radnice s parkováním. Je třeba připomenout i další plánované stavby podzemních garáží, které jsou v různých fázích přípravy. Znamená to tedy, že na diskusi je nejvyšší čas.  
 
Zpracováno s použitím materiálů od Ady Šatochinové a Ondřeje Ruta.
V článku je použito ilustrační foto z výstavby jiných podzemních garáží se stejnou technologií. 
 
1. Náměstí Jiřího z Poděbrad (dokončena EIA, začíná územní řízení)
2. Vnitroblok Ondříčkova (běží EIA)
3. Škroupovo náměstí (běží EIA)
4. Ulice pod Lipami na Jarově - areál školní zahrady ZŠ V zahrádkách
(nadzemní garáže, probíhají průzkumy proveditelnosti)
5. Komenského náměstí
6. Lupáčova ulice
7. Mahlerovy sady (Ondříčkova a Fibichova ulice)
 
reklama