Rodiče dětí ze ZŠ Perunova se bouří proti slučování škol.

Přípravný výbor Občanského sdružení pro zachování Perunky ve spolupráci se členy školské rady ZŠ Perunova se písemně obrátili na zastupitelstvo MČ Prahy 3 s návrhem na zachování školly Perunova.

Reakce a návrhy Občanského sdružení pro zachování Perunky
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
 
oslovujeme Vás jménem Občanského sdružení pro zachování Perunky, které vzniklo z iniciativy rodičů žáků ZŠ Perunova v reakci na další pokus MČ Prahy 3 řešit situaci v síti škol naší městské části, bez seriózní komunikace. Setkání téměř dvou stovek rodičů v ZŠ Perunova s panem místostarostou Matuškem týden před jednáním zastupitelstva mohlo být dost obtížně vhodným místem na hledání optimálního řešení. Také informování zástupce rodičů na školské radě o týden dříve, také nenabízelo mnoho prostoru k jednání.
 
Obracíme se na Vás proto se žádostí o projednání alternativního řešení situace. Důvodů, proč je třeba se se situací v síti škol na Praze 3 zabývat, je mnoho a řada z nich si skutečně vyžaduje řešení. Fakt, že se jedná už o třetí pokus, jak optimalizovat síť základních škol, z nichž oba předchozí byly neúspěšné, netěší ani rodiče žáků dotčených škol. Chápeme, že klesající počet dětí na druhém stupni je z finančního ale i odborně pedagogicko organizačního hlediska komplikovaný a ve svém protinávrhu, který Vám představujeme, tento fakt respektujeme. V obou modelech je řešen snižující se počet žáků na II. stupni ZŠ a potřebné zajištění aprobovaných učitelů u méně frekventovaných předmětů. Současně bereme v úvahu stoupající počet školkových dětí doprovázený nedostatkem míst ve stávajících MŠ, jejichž kapacita je díky rušení v předchozích letech snížena.
 
Naše občanské sdružení přichází s dvěma konkrétními variantami na řešení vzniklé situace, z nichž obě se v zásadě odlišují od návrhu RZMČ pouze v jednom. A a to, že nebude zrušena právní subjektivita žádné školy, tj. konkrétně že nebude ZŠ Perunova vyřazena ze sítě základních škol. Toto „drobné“ právní opatření totiž ve své podstatatě znamená do budoucna takovou míru nejistoty pro rodiče a pedagogy, že znamená faktický zánik této 110 let staré školy. Ačkoliv ze strany radnice přišlo ujištění, že děti se do budov těchto škol na Praze 3 vrátí, protože MČ ví, že za nějakých sedm deset bude tuto kapacitu potřebovat, je rodičovská veřejnost k navrženému postupu naprosto nedůvěřivá. Především s ohledem na dva předchozí pokusy, kdy se s následnými využitím budovy ZŠ Perunova pro základní školství už nepočítalo. Proto navrhujeme řešení, v němž bude moci zůstat síť škol na Praze 3 zachována v nezměněné podobě pro potřeby silných ročníků, které v současnosti nastupují do mateřských škol.Další nárůst předpokládá demografická studie i v souvislosti s plánovanou výstavbou.
 
Níže popsané varianty lze znázornit v tomto zjednodušeném schématu
VARIANTA I.
VARIANTA II.
Detašované pracoviště dvou tříd předškoláků blízké MŠ v ZŠ Perunova
Rozšíření MŠ do ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Zvýšení aprobovanosti na obou školách zajištěním některých „společných“ pedagogů na II. stupni
Zvýšení aprobovanosti výuky II. stupně, který by se celý dočasně „odehrával“ v ZŠ Perunova z důvodu bezpečnější lokality
Pokračování výhodného pronájmu CHRISTIAN SCHOOL v ZŠ Perunova 
Možnost výhodného pronájmu CHRISTIAN SCHOOL v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Zachování školy s výtvarným zaměřením v obvodu a realizace připraveného ŠVP
Zachování části tříd s výtvarným zaměřením v obvodu a část. realizace připraveného ŠVP
Zachování právní subjektivita obou škol ZŠ Perunova i ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Očekávaná úspora ve mzdových nárocích
Nižší náklady na úpravu prostor ZŠ pro předškolní děti
VARIANTA I.
Tato varianta, je pouze dočasná a je použitelná nejen pro ZŠ Perunova, ale i pro ostatní školy na Praze 3. ZŠ Perunova bude zachována ve stávající podobě s vlastní právní subjektivitou. Škola přeorganizuje své prostory a poskytne dvě třídy blízké MŠ, která zde zřídí detašované pracoviště pouze pro předškolní děti. „Převzetí“ padesátky předškoláků by nejenom rozšířilo kapacitu školek, ale znamenalo by i výrazně menší a tudíž levnější stavební úpravy. Pravděpodobně se tím zvýší i počet dětí, kteří vstoupí do 1. třídy v dané škole a v  MŠ se tak uvolní místa pro menší děti do 5 let. Do posledního ročníku by nastoupily jednak děti, které do školky vstupují až jako předškoláci a děti, které by chtěly pokračovat u nás v 1. třídě.
Problém aprobovanosti učitelů na II.stupni navrhujeme řešit formou úzké spolupráce dvou, popř. více škol (zde konkrétně ZŠ Perunova a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic). Učitelé M, Čj , Cizího jazyka by zůstali kmenovými (případně třídními) učiteli na danné škole. Učitelé ostatních méně frekventovaných předmětů (Ch, F, Př, Z, D, Ov, Hv, Vv, Pč, Tv) s úvazkem 4-6 hodin týdně na celý II.stupeň by své aprobované předměty učili na více školách. Navíc realizace školního vzdělávacího programu zvyšuje nároky na odbornost. Podle reakcí zkušených pedagogů II.stupně by neměl být problém sestavit rozvrh hodin tak, aby učitel v jedné škole odučil celý den (nebo i více) a nemusel v průběhu dne přejíždět. Navíc by nezanikl projekt zaměření školy na výtvarnou výchovu, který má podporu rodičů a pro letošní rok má možnost získat i podporu některých známých výtvarníků.
 
VARIANTA II.
Tato varianta vychází ještě více z návrhu pana místostarosty Matuška o dočasném sloučení II.stupně ZŠ Perunova a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic. V případě této varianty žádáme o zachování právního subjektu obou škol a o sloučení II. stupňů do budovy ZŠ Perunova. Obě školy budou mít v příštím školním roce 5 tříd (nenechte se zmást tabulkou, ve které si ZŠ nám. J. z Lobkovic vyznačila dvě třídy pro budoucí 6. ročníky při počtu 29 žáku bez ohledu na značný úbytek daný 8letými gymnázii a sportovními školami, počet žáků v naší budoucí 6.třídě je 27). Stejný počet tříd (5) má v současné době pronajaté americká křesťanská škola a mohou být k dispozici žákům ZŠ nám.J. z Lobkovic. Hlavním důvodem, proč tuto variantu navrhujeme, je nevyřešená situace v oblasti drog v přímém sousedství ZŠ nám. J. z Lobkovic. Tento problém nám potvrdila jak paní ředitelka zmiňované ZŠ, tak pan místostarosta Matušek, který dokonce vyzval obyvatele blízkého okolí k vytvoření občanského sdružení. Současně je v plánu vykácení nízkého porostu, za kterým se drogově závislí ukrývají. Do takového prostředí přivést dvojnásobné množství teenagerů se nejeví příliš rozumné. ZŠ Perunova naproti tomu nabízí budovu v přímém sousedství městské policie, v lokalitě bez možnosti jakéhokoliv úkrytu před zraky veřejnosti.
Zároveň z tohoto návrhu vyplývá uvolnění prostorů  ZŠ nám. J. z Lobkovic pro účely tamní MŠ. Předškoláci umístění v budově ZŠ by mohli využívat hřiště MŠ, která se nachází v přímém sousedství ZŠ na nám. J. z Lobkovic. Což znamená opět minimální finanční náklady a uvolnění míst pro menší děti v prostorách stávající MŠ.
 
Vzhledem k závažnosti dané problematiky žádáme zastupitelstvo o důkladné projednání a posouzení námi navrhovaných variant. Navrhujeme a žádáme o prodloužení lhůty na konečné řešení alespoň o 1 rok.    
 
Tento návrh předkládá dne 16.9. 2007 ve spolupráci se členy Školské rady ZŠ Perunova
 
PhDr. Jana Tůmová, PhD.
PhDr. Jitka Sýkorová
Ing. Monika Halaburtová
Členky přípravného výboru Občanského sdružení pro zachování Perunky
 
reklama