TZ petičního výboru Petice Jiřák k poslednímu vývoji kolem organizace trhů na Praze 3: ROZHODNUTÍ RADY MČ PRAHA 3 POVAŽUJEME ZA NEŠŤASTNÉ

Rada Městské části Praha 3 rozhodla na návrh radního Alexandra Bellu, že provozování trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad svěří vlastní organizaci (Správa zbytkového majetku MČ Praha 3). Hodlá tak opakovat fatální chybu radnice Prahy 10, která v podstatě naprosto shodným krokem zničila dříve vysoce funkční trhy na Kubáni. Zástupci Petice Jiřák, kterou k dnešnímu dni podepsalo 5000 občanů, považují i nadále za nejlepší z možných řešení vypsání férového koncesního řízení. Provozování tržiště společností vlastněnou Městskou částí Praha 3, která je založena kvůli správě zbytkového majetku a nemá jakékoliv relevantní podnikatelské zkušenosti a ani odpovídající personální obsazení, naopak směřuje k marginalizaci trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Podle našeho názoru by měla rada MČ Praha 3 a zastupitelstvo MČ Praha 3 svoje rozhodnutí přehodnotit. Proto navrhujeme  Zastupitelstvu MČ Praha 3, aby na svém mimořádném zasedání dne 24. ledna 2017 přijalo toto usnesení:

1)    Zastupitelstvo MČ Praha 3 sledujíce zájmy občanů městské části i obyvatel Hlavního města Prahy ukládá Radě MČ Praha 3, aby prodloužila smlouvu se společností Archetyp z.s. do 31. srpna 2017. Zastupitelstvo zmocňuje starostku MČ Praha 3 k podpisu této smlouvy za dosavadních podmínek;
2)    Zastupitelstvo MČ Praha 3 ukládá Radě MČ Praha 3, aby bezodkladně vypracovala podmínky koncesního řízení na výběr dlouhodobého organizátora trhů v prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad a to za nejhůře stejných finančních podmínek, jaké byly stanoveny ve smlouvě s organizátorem Archetyp, z.s.;
3)    Zastupitelstvo MČ Praha 3 ukládá Radě MČ Praha 3, aby základním parametrem pro výběr koncesionáře byla jeho zkušenost s provozováním stejné nebo velmi obdobné služby (farmářské trhy) nebo schopnost předložit v rámci nabídky doklady potvrzující jeho schopnost zajistit provoz tržiště minimálně v takové míře, jaká byla dosud obvyklá. Za takové doklady považuje Zastupitelstvo MČ Praha 3 především rámcové smlouvy mezi zájemcem o získání koncese a dodavatelskými organizacemi (producenty, jejichž parametry splňují podmínky účasti na farmářských trzích) potvrzující zájem dodavatelských organizací o účast na trzích při splnění podmínky získání koncese ze strany zájemce o koncesi. Dále Zastupitelstvo MČ Praha 3 ukládá Radě MČ Praha 3, aby součástí podmínek pro výběr koncesionáře bylo dosavadní stanovení maximální ceny prodejního místa (stánku).

K tomuto návrhu nás vedou především skutečnosti známé z provozu trhů na Praze 10. V roce 2012 přebrala (i přes protesty veřejnosti) správu FT na Kubánském náměstí MČ Praha 10 (předchozím organizátorem byl shodou okolností také Archetyp, z.s.). Před touto změnou trh na svůj provoz vydělával a jeho provoz nestál Prahu 10 nic, krom elektřiny. Vedení Prahy 10 garantovalo tehdy v médiích zachování dobré úrovně trhu a navíc ještě zisk do městské pokladny. Poté se ale ukázalo, že náklady na provoz trhu jsou mnohem vyšší, než jak se jevily nezasvěcené odhady vedení Prahy 10. Pod vedením městské akciovky Praha 10 majetková, a. s. (2012 – 2016) musí naopak radnice Prahy 10 svůj FT masivně dotovat, protože je ztrátový. Ztráta jen za rok 2015 činila 1.326.000,- Kč. Za vedení městské a.s. přitom také rapidně klesl počet návštěvníků i farmářů na Kubáni, a to o 50 -75 procent.  
V Usnesení MČ Praha 10 ze dne 30. 11. 2016 se píše: „V posledních letech se FT potýkaly se ztrátovým hospodařením. Za rok 2015 dosáhla jejich ztráta výše 1,326 milionu Kč, před vedením MČ Praha 10 tak stála otázka, zda vynaložené prostředky reflektují poskytovanou službu.“

Zatímco tedy Praha 10 nyní zjišťuje, že není schopna efektivně organizovat službu veřejnosti, Praha 3 se rozhodla uskutečnit stejný experiment znovu.

Na území Prahy není v dané době jiné farmářské tržiště, než v Praze 10 Na Kubáni, které by bylo provozováno přímo městskou částí nebo její účelovou organizací. Upozorňujeme v této souvislosti na nepřesnosti, které se objevují v prohlášeních členů vedení Prahy 3, kde je tvrzeno, že takto svoje trhy provozuje například Praha 6 nebo Praha 5. Ve skutečnosti tržiště „na Kulaťáku“ organizuje sdružení Farmářské trhy, o.s., trhy na Andělu pak společnost Lucky service, s.r.o. Trhy v Praze 5 jsou v současnosti jediné, kde městská část organizátorovi trhu platí za jeho činnost, a tak spolu s trhy v Praze 10 jde zároveň o jediné případy, kdy existence farmářského tržiště vytváří pro městkou část ztrátu.

Naopak jednoznačně nejvyšší příjmy generují trhy na Náplavce (Hlavní město Praha – Archetyp, z.s., platba téměř 1,5 milionu korun ročně) a donedávna trhy na Jiřáku (Praha 3 – Archetyp, z.s., platba 1,2 milionu korun ročně). Příjmy městských částí z ostatních tržišť jsou významným způsobem nižší. Zároveň dosahují či dosahovaly zmíněné trhy téměř sto procent obsazenosti stánků, což je základní parametr pro zdravé ekonomické fungování tržiště. Jak trhy Na Náplavce, tak trhy na Jiřáku se díky své skvělé pověsti staly standardní součástí pražských bedekrů jako místa vhodná k nákupu tradičních českých výrobků, kvalitní zeleniny a dalších produktů splňujících příslušné parametry.

Je to – mimo jiné – také výsledkem dlouhodobé strategie při jejich organizaci, kdy organizátor plně využívá své volnosti při stanovení nájmu za stánek a to podle tržního potenciálu nabízeného sortimentu. Díky tomu zde část trhovců nabízí jednotlivé produkty za velmi nízkých nákladů za pronájem prostoru, neboť organizátor si je vědom skutečnosti, že pro zákazníky jde o důležité zboží, ale zároveň o produkt, který při dané ceně a dosažitelném množství není možné zatížit obvyklým nájmem. Organizátoři Petice Jiřák pochybují o tom, že by úředníci Městské části Praha 3 byli vlastníky obdobného know-how potřebného k úspěšnému provozování trhu.


Kontakty: 
Petiční výbor: Štěpán Korenec, Tomáš Turnovec a Hana Urbanová
Autor petice: Štěpán Korenec
Mluvčí petičního výboru a šiřitelka petice: Gabriela Sedláčková

peticejirak@gmail.com
tel: 725 549 572

(Jakkoliv vylučujeme politizaci aktivity, naše zájmy jsou ryze proobčanské.)

reklama