Právní rozbor prodeje Paláce Akropolis.

Rozbor byl vyhotoven panem Mgr. Martinem Elgerem, výkonným ředitelem občanského sdružení ARS AEQUI et BONI (AAetB)

Shrnutí podstatných momentů
PŘÍPADU PALÁCE AKROPOLIS

A. Výchozí momenty

• Obvodní zastupitelstvo Městské části Praha 3 bude na počátku října rozhodovat o schválení smluv o postoupení pohledávky Městské části Praha 3 za dlužníkem Žižkovskou divadelní a hudební agenturou spol. s r.o. (dále ŽDHA) na společníka této agentury pana Pavla Hurdu. V červenci zastupitelstvo Obvodní radou předložené smlouvy odmítlo projednávat (neodsouhlasilo program jednání). Na říjnovém zastupitelstvu hodlá část zastupitelů vznést návrh alternativního usnesení, kterým by mělo dojít jednak k revokaci záměru prodat pohledávku panu Pavlu Hurdovi, jednak k pověření exekutivních orgánů samosprávy jednat o variantě mimosoudního narovnání spočívající 1) v převodu nemovitostí Paláce Akropolis (vyjma jednotek v dobré víře předtím nabytých panem Pavlem Hurdou) na Městskou část Praha 3 proti započtení části dluhu ŽDHA a 2) uzavření smlouvy o provozování Paláce Akropolis s ŽDHA spolu se zakotvením zvýhodněného postavení Junior klubu.


• Palác Akropolis je žižkovská budova činžovního typu právně rozdělená na bytové a nebytové jednotky převážně ve vlastnictví ŽDHA. Dle výpisu z katastru nemovitostí však 1 byt a 2 nebytové jednotky od ŽDHA nabyl pan Pavel Hurda.


• Palác Akropolis je především znám (proslul) jako kulturní centrum s umělecky kvalitním a alternativním programem, toto centrum je prostorově umístěno v suterénu (divadlo, přilehlé bary a malá scéna). K těmto prostorům se váží další nebytové prostory (šatny, kanceláře). Provoz kulturního podniku zajišťuje ŽDHA, která ho též spravuje včetně pronájmů barů atp. O produkci programu se ŽDHA dělí s Junior klubem Na Chmelnici, příspěvkovou organizací Městské části Praha 3 (dále MČ Pha 3). Hudebně žánrová proslulost Paláce Akropolis je z valné části zásluha Junior klubu.


• ŽDHA je předluženou obchodní společností, která se vyhýbá konkursu, když svoji naději spojuje s rozhodováním orgánů samosprávy MČ Pha 3 o tom, jak naložit s dluhem ŽDHA cca 59 mil. Kč jistiny (s úroky cekem 115.761.921,-Kč ke dni 20.4. 2000), kterou si MČ Pha 3 na sebe nechala v dubnu letošního roku postoupit od České spořitelny, a.s., aby mohla zachránit (alespoň dle oficiálních vyjádření) kulturu v Paláci Akropolis.


• Obvodní zastupitelstvo MČ Pha 3 přijalo v červnu t.r. na návrh Obvodní rady usnesení o prodeji takto nabyté pohledávky společníkovi ŽDHA za stejnou cenu, jaká byla zaplacena ze strany MČ Pha 3 za nabytí pohledávky České spořitelně, a.s., tj. cca 13 mil., plus úhradu vzniklých nákladů. Pan Pavel Hurda se má současně smluvně zavázat kapitalizovat tuto pohledávku proti navýšení svého členského podílu v ŽDHA. To by mělo vést k oddlužení a pokračování v kulturní činnosti. Ve prospěch této varianty je argumentováno důvěrou v osobu pana Hurdy a relativně jednoduchým zabezpečením pokračováním činnosti centra nezávislé kultury, když obec finančně obdrží do konce rozpočtového roku, co vynaložila, aniž by vznikly daňové aj. problémy na obou stranách transakce. Obvodní zastupitelstvo přijalo zmíněné červnové usnesení s výhradou, že bude schvalovat finální verzi dokumentů. Dokumenty jsou připravovány jako komplex smluv, včetně dohod, které mají inovovat postavení Junior klubu.

• Pan Pavel Hurda je na Praze 3 vlivným členem ODS, členem zastupitelstva a ředitelem akciové společnosti SKM (Správa komunálního majetku), která rozhoduje o hospodaření MČ Pha 3 s bytovým i nebytovým fondem. Jméno pana Pavla Hurdy lze nalézt v obchodním rejstříku u řady obchodních společností v pozici společníka, včetně společnosti Bieber a Kubeš, spol. s r.o., které SKM, resp. MČ Pha 3 před časem zadalo zakázku.

• Na Praze 3 vzniklo po červnovém usnesení zastupitelstva neformální „hnutí vzdoru“, domáhající se transparentního postupu orgánů MČ Pha 3, které veřejně kritizuje za chybný postup v této kauze, což se setkalo s nezanedbatelným ohlasem sdělovacích prostředků. Nejviditelnější částí tohoto různorodého spektra jsou někteří zastupitelé. Občanské sdružení AAetB si všimlo této zajímavé konstelace nebývalé odvahy a jasné artikulace občanských postojů, proto v rámci svého programu na ochranu práv spotřebitelů (zde pomyslný občan Prahy 3) vypracovalo nejprve právní studii k případu a poté variantní návrhy řešení (celkem přibližně 30 stran), které rozeslalo zastupitelům a spolu s otevřeným dopisem též starostovi MČ Pha 3.


B. Pohled na hlavní aspekty říjnového rozhodování zastupitelstva

• Nemovitosti Paláce Akropolis mají větší hodnotu než je cena postoupení pohledávky. Odmyslíme-li si prostory svázané s divadlem, které musí zůstat ke kultuře, potom ostatní bytové a nebytové jednotky (vyjděme z počtu 15) jenom při odhadu výnosu tržního prodeje generují minimálně dvojnásobnou částku než je cena postoupení. Rovněž z nájmu provozu barů v prostorách divadla lze inkasovat další prostředky. Orgány MČ Pha 3 tak preferují variantu generující ušlý zisk, který mohl být použit například na kulturu (viz. níže navržená alternativní varianta).


• Případ událostí okolo Paláce Akropolis je klasickou ukázkou netransparentnosti rozhodovacích procesů obecních samospráv spojených s majetkovou výhodou pro určitý subjekt. Veřejně publikované informace o konfliktu zájmů na straně některých činitelů MČ Pha 3 jsou sebejistě odráženy neustálým zaříkáváním se kulturním účelem celé transakce. Nikdo jinak než poukazem na technicistní jednoduchost realizace oddlužení ŽDHA nedokázal zdůvodnit, proč má být právě pan Pavel Hurda zvýhodněn (starosta se do tisku vyjádřil pouze formulací „Pavel Hurda je pro nás zárukou“ – myšleno dlouho ho známe, čímž jakoby přiznal, že lidé v orgánech MČ Pha 3 upřednostňují své známé).

 
• Stejně tak nejsou nikde ukázány záruky, že se zadluženost ŽDHA nebude v budoucnu opakovat. Je sice pravda, že ŽDHA nesplatila úvěr určený na provedenou rekonstrukci objektu a vystěhování nájemníků, navíc úvěr naprosto nerealisticky nastavený, avšak je legitimní ptát se, jestli v pokračování činnosti ŽDHA nejsou rizika do budoucna, které by např. vedly ke konkursu. Třeba poznamenat, že řadoví členové zastupitelstva mají strohé informace a některé zásadní skutečnosti, např. rozdělení nemovitosti na bytové a nebytové jednotky či vzetí návrhu na konkurs zpět z vůle MČ Pha 3 se dodnes oficiálně nedozvěděli. V této souvislosti není vyslyšen logický požadavek dobrovolného forenzního auditu ŽDHA.

 
• Navržené řešení se sice technicky vzato jeví být jednoduché, ale není prosto rizik, že MČ Pha 3 a s ní i Junior klub i samotná kultura budou z Paláce Akropolis vyšachováni. Takové riziko představuje například případný konkurs na ŽDHA v budoucnosti. Stejně tak je třeba poukázat na schvalovací proceduru novelizace obchodního zákoníku, která bude vrcholit na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny, když vládní návrh novely s účinností od 1.1. 2001 zakazuje kapitalizaci pohledávky, tedy to, co má nyní být pointou řešení, vzniká tak obava, zda v případě schválení novely kombinované s pozdržením procesu kapitalizace pohledávky společníkem nedojde k překročení limitu 1.1. 2001 a k legální nemožnosti pohledávku kapitalizovat.


• Smlouvy jsou opakovaně připraveny v podobě, která nedává ani právně technickou jistotu smluvním stranám. Na červencovém jednání zastupitelstva byla například předložena neplatná zástavní smlouva, na základě níž mělo být Palácem Akropolis ručeno za závazek pana Hurdy zaplatit ve splátkách do konce roku cenu postoupení pohledávky. Stejně tak je dle našeho názoru právně chybně a možná i účelově odmítán požadavek Junior klubu na zřízení věcného břemene v jeho prospěch (užívání divadla).


• AAetB navrhlo prioritně variantu převodu nemovitostí ve vlastnictví ŽDHA (jednotek Paláce Akropolis) na MČ Pha 3 proti započtení na část dluhu a dále souběžné uzavření dohody, která by zachovala přítomnost ŽDHA v Paláci Akropolis jako provozovatele při speciálním zohlednění Junior klubu. MČ Pha 3 by z výtěžků následného prodeje bytových a nebytových jednotek nesouvisejících s kulturními prostorami získala prostředky, kterými by předně umořila „díru“ v rozpočtu a dále založila nadaci pro podporu kultury. Odpůrci námi navržené varianty argumentují daňový zatížením, které by vyvstalo na straně ŽDHA (daň z převodu nemovitosti), proti tomu stojí argument, že osoby z ŽDHA by ze svého dluhu, byť třeba touto formou, měly alespoň něco zaplatit, zvláště chtějí-li v Paláci Akropolis pokračovat v činnosti.


• Další alternativou k tomuto návrhu, který je na této ploše prezentován bez vysvětlení podrobností, se v případě neochoty lidí spojených s ŽDHA jeví buď že by pohledávku kapitalizovala vstupem do ŽDHA samotná obec (znovu by však bylo nutno získat souhlas stávajících společníků), anebo by obec nechala proběhnout konkurs a z pozice prakticky jediného věřitele dohlédla na uspořádání poměrů v rámci konkursního řízení (i zde lze respektovat kulturní účel divadelních prostor).


• Jazýčkem na vahách hlasování říjnového zastupitelstva budou nepochybně zastupitelé zvolení za ČSSD, kteří na jaře podporovali model postoupení pohledávky na společníka, avšak hlasováním v červenci jednotně naznačili, že se jejich postoje mohou změnit. V jejich klubu lze vysledovat jak zřetelné odpůrce, tak i spíše návrhům Obvodní rady nakloněné zastupitele. Jádrem stávající opozice proti doposud vehementně prosazované variantě je především několik jednotlivců z ODS, jeden z Unie svobody a kompletní sestava komunistů. Oproti tomu „pro Pavla Hurdu“ hlasuje většina jeho kolegů z největšího klubu ODS a zbytek unionistů.


V Praze dne 8.září 2000
Mgr. Martin Elger, výkonný ředitel AAetB


P.S. Nakonec Obvodní zastupitelstvo dne 2.října 2000 o dva hlasy „přeběhlých“ sociálních demokratů rozhodlo, že Palác Akropolis je de facto pana Pavla Hurdy. Budeme sledovat, jak dlouho v něm zůstane umění stávající kvality, budeme také dále sledovat politický kolorit Žižkova. Vedoucí klubu zastupitelů soc. dem. pan Kucián na zastupitelstvu řekl: „Tato kauza konečně změnila politickou kulturu v tomto zastupitelstvu“. Senátor Vladimír Zeman zase poprvé ve svém obvodu dorazil na zastupitelstvo, aby citoval z naší studie. Atelier práv by mohl být spokojen, ale není, protože nerad prohrává. Na závěr nezbývá než poděkování všem statečným a hrdým lidem ze Žižkova za ukázku noblesního občanského chování. Díky a omluva, že jsme Vám nakonec nedokázali pomoci k vítězství, leč boží mlýny melou pomalu, ale jistě!

V Praze dne 10.října 2000


... ARS AEQUI et BONI (AAetB) - občanské sdružení se sídlem Praha 1, Petrská 29,
tel./fax: 02/24816147, e-mail: ars@i-pravo.org, Internet: www.i-pravo.org. ...

reklama