Co se v Radničních novinách nedočtete aneb O záměru společnosti Ortenaria

Nabízíme čtenářům Kauzy 3 cenzurovanou část květnového vydání Radničních novin. Redakční rada v březnu schválila návrh zastupitelky za TOP09 Světlany Škapové, aby se květnové číslo RN věnovalo záměru společnosti Ortenaria vystavět vedle žižkovského Central Parku další developerský projekt. Dubnového jednání redakční rady se již zastupitelka Škapová nezúčastnila. Z důvodu vnitřních sporů v koalici vyvolaných hlasováním paní Škapové v neprospěch koaličních návrhů ohledně budoucnosti Nákladového nádraží, byla Světlana Škapová odvolána z redakční rady RN a rezignovala na funkci předsedkyně grantového výboru zastupitelstva. Redakční rada tak v dubnu zamítla otištění již připravené stránky RN s texty Miroslava Pocheho (ČSSD) a Ondřeje Ruta (SZ) z klubu Žižkov (nejen) sobě. Porušila tím své vlastní usnesení z březnového jednání a opět tím přikročila k cenzuře názorů opozičních zastupitelů. Odmítnuté články proto nabízíme alespoň čtenářům Kauzy 3.

Projekt patnáctipodlažních domů u Parukářky je pro mě zcela nepřijatelný

Firma Ortenaria a. s. zakoupila odfirmy Central park, s. r. o., v roce 2009 pozemky, které byly v původním projektu Central parku určeny ke sportu a rekreaci a které firma Central park, s. r. o., získala za velice nestandardních podmínek od městské části Praha 3 v roce 2006. 

Firma Ortenaria později podala podnět ke změně konceptu územního plánu, funkční využití pozemků ve vlastnictví této firmy mělo být změněno na plochy určené pro obytnou výstavbu s výškovým limitem patnácti podlaží a podílem zeleně ve výši 40 % (koeficient K1-15/40). Městská část se tedy zbavila obrovských pozemků Parukářky a tyto pozemky měly být následně firmou Ortenaria minimálně desetinásobně zhodnoceny. Tehdejší vedení městské části přijalo k tomuto návrhu 1. prosince 2009 souhlasné stanovisko, které je doložitelné ze zápisu jednání Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části ZMČ Praha 3. 

Co je však na celé věci zajímavé, je skutečnost, že firma Ortenaria dosáhla takového úspěchu i přes to, že nepředložila projekt budoucího využití dotčené plochy. Městská část, Útvar rozvoje hlavního města Prahy ani veřejnost tedy neví, co s dotčenými pozemky hodlá firma dělat. Radnici postačil příslib, že projekt firma dodá, nebyla však stanovena žádná lhůta plnění tohoto slibu, a proto ani po dvou letech není projekt k dispozici. 

Společnost Ortenaria, a. s., která provedla zápis do obchodního rejstříku na sklonku roku 2007, má jako předmět podnikání uveden pronájem nemovitostí, nikoliv stavebnictví. Zakladatelé této společnosti složili minimální povinné základní jmění ve výši dva milióny korun a využili možnosti, která stále ještě oproti mnoha západním zemím v právním systému České republiky existuje – dvě stě akcií o nominální hodnotě deset tisíc korun je určeno na majitele, firma tedy nemá jasnou majetkovou strukturu a v minulosti nejspíše v oblasti developerských projektů vůbec nepodnikala. 

Tato společnost požádala o změnu územního plánu v oblasti, která je určená k rekreaci občanů Prahy 3 a chce zde vybudovat patnáctipodlažní obytné budovy. Městská část této žádosti vyhověla, ačkoliv v okolí povoluje maximálně dvanáctipodlažní výstavbu a ačkoliv nemá k dispozici žádný projekt, podle kterého by mohla rozhodnout. Podle informací, které mám k dispozici, v současné chvíli žádost firmy Ortenaria posuzuje Útvar rozvoje města hl. m. Prahy a se změnou funkčního využití ploch nesouhlasí. Souhlasné stanovisko MČ Praha 3 však může do budoucna hrát velkou roli. 

S navrženou změnou územního plánu a další zástavbou v oblasti Central parku nesouhlasím však ani já. Domnívám se, a to platí pro Prahu obecně, že divoké výstavbě obytných komplexů by už dávno mělo být odzvoněno. Podle informace, kterou přinesly Hospodářské noviny v listopadu minulého roku, se v Praze nachází přes tři tisíce volných bytů různých cenových kategorií o celkové hodnotě přes 12 miliard korun. Perličkou na této informaci je skutečnost, že nejdražším takto „utopeným“ pražským projektem je žižkovský Central park, který stojí nedokončen v těsném sousedství pozemků společnosti Ortenaria. To je pro mě dostatečným důvodem, proč odmítnout v Praze 3 nejen projekt výstavby na Parukářce, ale i další plány, které mimo jiné počítají se zástavbou bývalého Nákladového nádraží Žižkov a dalších, tolik potřebných zelených ploch. 

Snažme se především kultivovat naší městskou čtvrť po stránce občanské vybavenosti, zeleně a bezpečnosti. To by mělo být naším hlavním cílem a to je i naším hlavním posláním. Nedovolme další chaotické betonování a zachovejme zeleň v Praze 3!

MIROSLAV POCHE, člen Zatupitelstva MČ Praha 3
V aktuálním čísle Radničních novin 5/2011 bychom tyto 2 články hledali marně
 

Praha 3 potřebuje více zeleně, ne další Central Park

Nový územní plán, který Praha právě klopotně připravuje, předurčí kromě velkých rozvojových ploch i podobu menších, nikoli však bezvýznamných nezastavěných území. Jedním z nich je pozemek vedle Central Parku, který měl podle představ developerů původně sloužit jako sportovně-rekreační zázemí tohoto developerského projektu. Tak je pozemek zanesen i v platném územním plánu.
 
Poté, co se vlastník Central Parku dostal do problémů, prodal sousední pozemky společnosti Ortenaria. Dosud neznámá firma, podle obchodního rejstříku podnikající v oblasti pronájmu nemovitostí, pak v prosinci 2009 požádala MČ Praha 3 o změnu územního plánu pro bytovou výstavbu svými rozměry srovnatelnou se sousedním Central Parkem. 
 
Radnice tehdy bez jakéhokoli dalšího podkladu žádost schválila, dala si pouze podmínku, že firma musí dodatečně doručit urbanistickou studii budoucí zástavby na Útvar rozvoje města (ÚRM) jako zpracovatele územního plánu. Dodnes se žádná urbanistická studie neobjevila a Ortenaria s radnicí nekomunikuje. Bohužel i samotná radnice odmítá Ortenarii znovu oslovit a pokusit se zabránit další výškové výstavbě postupně se zakusující do parku na Parukářce. 
 
Hlavní problém přitom nespočívá v tom, že žadatel má urbanistickou studii rozvoje území dodat až dodatečně, ale spíše v tom, že tato studie má sloužit pouze jako podklad pro změnu územního plánu, vlastníka však ke skutečné realizaci stavby nijak nezavazuje. Praha 3 se svým lehkovážným a benevolentním přístupem k vlastníkovi pozemku vystavuje riziku, že po změně územního plánu firma zhodnocené pozemky s velkým ziskem prodá. Nový vlastník pak může mít s pozemkem zcela jiné úmysly. 
 
Není zatím jasné, jak si ÚRM žádost firmy Ortenaria a Prahy 3 vyloží a zda ji zapracuje do návrhu nového územního plánu. Pokud k tomu dojde, dočkáme se možná Central Parku číslo II a další mohutné bytové zástavby. Žižkov a okolí Parukářky si namísto toho zaslouží ochranu veřejných prostor pro rekreaci a sportovní vyžití Pražanů. Pozemek vedle Central Parku je ideální pro rozšíření parku Parukářka směrem k Olšanské ulici nebo pro střídmou výstavbu pro sportovní a rekreační účely. Žižkovu i celé centrální Praze chybí třeba velký venkovní bazén a koupaliště. K jejich stavbě bychom přitom územní plán měnit nemuseli.
 
ONDŘEJ RUT, člen Zatupitelstva MČ Praha 3

 

reklama