Jak paralyzovat komise a výbory

Jak paralyzovat komise a výbory

Pojmy komise a výbory vyvolávají v leckoms představu zdlouhavých schůzí. A ono to tak taky je, v komisích a výborech, poradních orgánech rady či zastupitelstva, se schůzuje a hlasuje. Pro leckoho to není nic zábavného, ale rozhodnutí komise může mít zásadní vliv na život Prahy 3. Komise pro dopravu například nedávno diskutovala o návrhu zrušit jeden z přechodů v ulici Jana Želivského, sociální a zdravotní komise zase řeší, kdo dostane byt v domě s pečovatelskou službou nebo výbor pro územní rozvoj se zabývá většími stavebními plány na území Prahy 3, třeba i výstavbou v okolí Parukářky.

Na Praze 3 funguje celkem 10 komisí a 5 výborů a každá ze stran v zastupitelstvu v nich má určité zastoupení. Komise a výbory mívají zpravidla 7-9 členů, kteří byli nominováni jako odborníci či zájemci o danou oblast některou z politických stran. Schůze komisí a výborů se konají podle potřeby, tedy vždy, když je třeba zaujmout ke konkrétnímu problému stanovisko. Tato doporučení nejsou pro radu ani zastupitelstvo závazná, nicméně bývají často respektována. Pro politické strany je tedy výhodné mít v komisích a výborech vyšší zastoupení, protože tak mohou lépe prosazovat svoje názory. 

Nízká účast paralyzuje rozhodování komise
Podle jednacího řádu je členství v komisích a výborech nazastupitelné. Neúčast 2-3 členů při jednání přináší nečekané komplikace. Pro přijetí konkrétního stanoviska je totiž zapotřebí většina hlasů všech členů komise či výboru, tedy i těch chybějících. Má-li 8členná komise něco odsouhlasit, musí shodně hlasovat minimálně 5 jejích členů. Například při absenci 2 členů komise, hlasuje 6 osob: 4 jsou pro, 1 se zdrží a 1 je proti. Ačkoliv jsou 4 hlasy proti 1, komise stanovisko nepřijala, protože shodně nehlasovala většina ze všech členů komise, tedy 5 členů. Velmi často se tedy stává, že členové komise dlouze debatují o problému, ale nakonec nejsou schopni zaujmout společné stanovisko. V zápisech se pak často dočteme: Vzhledem k tomu, že k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů komise, nebylo v této věci přijato žádné usnesení.

Sledování docházky je sice formálním jevem, který nevypovídá nic o kvalitě diskuzí a odvedené práci a který někomu připomíná školní docházku, ale je třeba si uvědomit, že k členství v komisi nebyl nikdo nucen a jak bylo vysvětleno výše: neúčastí se snižuje možnost efektivně hlasovat.

Průměrně chybí na schůzích více než 1/5 členů
Prošli jsme všechny zápisy z komisí a výborů za posledních 10 měsíců a sledovali účast členů všech komisí a výborů. Celková průměrná docházka za všechny komise a výbory Prahy 3 dosahuje 78,4 %.

Komise a výbory - průměrná účast

78,4 %

Komise pro životní prostředí (celkem 4 schůze)

90,6 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem 4 schůze)

88,9 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem 2 schůze)

87,5 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem 3 schůze)

85,2 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem 8 schůzí)

83,3 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem 5 schůzí)

82,5 %

Komise pro kulturu (celkem 3 schůze)

79,2 %

Komise pro informatiku a web (celkem 4 schůze)

78,1 %

Finanční výbor (celkem 4 schůze)

77,8 %

Komise pro bytovou politiku (celkem 16 schůzí)

77,3 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem 6 schůzí)

77,1 %

Komise pro dopravu (celkem 5 schůzí)

75,0 %

Kontrolní výbor (celkem 2 schůze)

71,4 %

Redakční rada Radničních novin (celkem 7 schůzí)

67,3 %

Komise pro majetek (celkem 6 schůzí)

64,6 %


Účast podle politických stran vedou komunisté s účastí 93 %, jejich výsledek vylepšuje zejména Pavel Ambrož, který nechyběl ani jedné schůzi všech 5 komisí, v nichž zasedá. Práce v komisích se účastní jen komunističtí zastupitelé a nikoliv řadoví členové jako je tomu u ostatních. Na druhém místě se umístila Volba pro město, která se účastní práce jen ve dvou komisích a opět pouze prostřednictvím zvolených zastupitelů. Třetí solidní místo obsadila Strana svobodných občanů, dále TOP 09 a ČSSD. Podprůměrného výsledku pak dosahuje Žižkov nejen sobě a na posledním místě je se ziskem 73,9 % ODS.

Docházka podle politických stran

 

KSČM

93,0 %

Volba pro město - nezávislí kandidáti

87,5 %

Strana svobodných občanů

82,9 %

TOP 09

79,2 %

ČSSD

76,5 %

Žižkov nejen sobě

74,8 %

ODS

73,9 %


Odhlédněme však od stranických dresů a podívejme se na účast podle funkce. Zcela zřetelně vyšší docházku mají předsedové komisí, kteří schůzi řídí. Evidentně berou funkci zodpovědněji. Jejich účast dosahuje nadprůměrných 96,2 %. Rovněž členové rady i zastupitelé se účastní jednání komisí a výborů nad zmíněným průměrem 78,4 %. Naopak podprůměrnou docházku mají členové a příznivci politických stran, kteří nejsou členy zastupitelstva. Určitou motivaci mohou hrát i peníze, protože zvolení zastupitelé pobírají za členství v komisích 2252 Kč, nezastupitelé na finanční odměnu nárok nemají.
(Poznámka: Zastupitel, který je členem více komisí, dostává peníze jen za jednu komisi, odměny se nesčítají.)
 

Účast podle funkce

 

předsedové komisí

96,2 %

radní

89,1 %

zastupitelé

81,8 %

nezastupitelé

74,2 %


"Silové" komise a výbory
Z personálního obsazení komisí a výborů lze vyčíst také, které komise považují komunální politici za důležité. Například ve výboru pro územní rozvoj zasedají 3 radní, 4 zastupitelé a 1 nezastupitel, rovněž v komisi pro vedlejší hospodářskou činnost a finančním výboru najdeme 2 radní. V komisi pro majetek naopak není ani jeden radní či zastupitel.

Závěrem uvádíme také docházku všech členů komisí a výborů. Je třeba si uvědomit, že některé výbory a komise se scházejí méně často a 1 absence pak může způsobit citelnější procentuální ztrátu. Týká se to zejména kontrolního výboru (2 schůze), výboru pro výchovu a vzdělávání (3), komise pro tělovýchovu a sport (2) a komise pro kulturu (3).

Účast jednotlivých členů

 

 

Lucia Zachariášová (ŽnS)

100 %

Kontrolní výbor (celkem se konaly 2 schůze)

Simeon Popov (TOP 09)

100 %

Kontrolní výbor (celkem se konaly 2 schůze)

Mojmír Mikuláš (Svobodní)

100 %

Kontrolní výbor (celkem se konaly 2 schůze)

Tomáš Štampach (Svobodní)

100 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

Vladimír Švorba (ODS)

100 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

David Gregor (ČSSD)

100 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

Marta Vrabcová (VPM)

100 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Alena Hronová (KSČM)

100 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Bohuslav Nigrin (ČSSD)

100 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Josef Pospíšil (ČSSD)

100 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Lucie Vítkovská (ODS)

100 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Zdeněk Zábojník (ČSSD)

100 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Pavel Ambrož (KSČM)

100 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Ondřej Rut (ŽnS)

100 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Tomáš Kalivoda (ODS)

100 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Pavel Ambrož (KSČM

100 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Helena Benýšková (ŽnS)

100 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Šárka Jakoubková (TOP 09)

100 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Marek Korejs (Svobodní)

100 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Gabriela Pecićová (ODS)

100 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Jan Materna (TOP 09)

100 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem se konalo 6 schůzí)

Ladislav Kolář (TOP 09)

100 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem se konalo 6 schůzí)

Jan Stoss (Svobodní)

100 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem se konalo 6 schůzí)

Martin Brožek (TOP 09)

100 %

Komise pro kulturu (celkem se konaly 3 schůze)

Robert Pecka (TOP 09)

100 %

Komise pro kulturu (celkem se konaly 3 schůze)

Radek Hlaváček (ČSSD)

100 %

Komise pro kulturu (celkem se konaly 3 schůze)

Alena Hronová (KSČM)

100 %

Komise pro kulturu (celkem se konaly 3 schůze)

Martin Žárský (TOP 09)

100 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem se konalo 5 schůzí)

Vladimír Říha (ŽnS)

100 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem se konalo 5 schůzí)

Martina Chmelová (ŽnS)

100 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem se konalo 5 schůzí)

Tomáš Kalivoda (ODS)

100 %

Komise pro životní prostředí (celkem se konaly 4 schůze)

Lukáš Ulrych (ČSSD)

100 %

Komise pro životní prostředí (celkem se konaly 4 schůze)

Zdeněk Švec (ČSSD)

100 %

Komise pro životní prostředí (celkem se konaly 4 schůze)

Lukáš Haupt (ŽnS)

100 %

Komise pro životní prostředí (celkem se konaly 4 schůze)

Pavel Ambrož (KSČM)

100 %

Komise pro životní prostředí (celkem se konaly 4 schůze)

Jan Knyttl (ČSSD)

100 %

Komise pro dopravu (celkem se konaly 5 schůzí)

Michal Vronský (TOP 09)

100 %

Komise pro dopravu (celkem se konaly 5 schůzí)

Ondřej Rut (ŽnS)

100 %

Komise pro dopravu (celkem se konaly 5 schůzí)

Pavel Ambrož (KSČM)

100 %

Komise pro dopravu (celkem se konaly 5 schůzí)

Miroslav Fabík (TOP 09)

100 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem se konaly 2 schůze)

David Vychánek (TOP 09)

100 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem se konaly 2 schůze)

Jiří Blahutka (ODS)

100 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem se konaly 2 schůze)

Filip Neusser (ŽnS)

100 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem se konaly 2 schůze)

Pavel Ambrož (KSČM)

100 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem se konaly 2 schůze)

Mojmír Mikuláš (Svobodní)

100 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem se konaly 2 schůze)

Jiří Ptáček (TOP 09)

100 %

Komise pro informatiku a web (celkem se konaly 4 schůze)

Jaroslav Štěpán (TOP 09)

100 %

Komise pro informatiku a web (celkem se konaly 4 schůze)

Tomáš Štampach (Svobodní)

100 %

Komise pro informatiku a web (celkem se konaly 4 schůze)

Antonín Svoboda (TOP 09)

100 %

Redakční rada Radničních novin (celkem se konalo 7 schůzí)

Martin Sekal (ČSSD)

93,8 %

Komise pro bytovou politiku (celkem se konalo 16 schůzí)

David Gregor (ČSSD)

87,5 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Mojmír Mikuláš (Svobodní)

87,5 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Miloslav Procházka (TOP 09)

87,5 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Michal Kucián (ČSSD)

87,5 %

Komise pro bytovou politiku (celkem se konalo 16 schůzí)

Michal Kopáč (ODS)

87,5 %

Komise pro bytovou politiku (celkem se konalo 16 schůzí)

Alena Hronová (KSČM)

87,5 %

Komise pro bytovou politiku (celkem se konalo 16 schůzí)

Zdeněk Zábojník (ČSSD)

85,7 %

Redakční rada Radničních novin (celkem se konalo 7 schůzí)

Tomáš Kalivoda (ODS)

85,7 %

Redakční rada Radničních novin (celkem se konalo 7 schůzí)

Jan Růžička (Svobodní)

85,7 %

Redakční rada Radničních novin (celkem se konalo 7 schůzí)

Irena Ropková (ČSSD) /David Gregor (ČSSD)

83,3 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem se konalo 6 schůzí)

Milan Horvát (ČSSD)

83,3 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem se konalo 6 schůzí)

Zuzana Hankeová-Bonhomme (TOP 09)

83,3 %

Komise pro majetek (celkem se konalo 6 schůzí)

Josef Heller (TOP 09)

83,3 %

Komise pro majetek (celkem se konalo 6 schůzí)

Tomáš Eliáš (Svobodní)

83,3 %

Komise pro majetek (celkem se konalo 6 schůzí)

Miroslav Procházka (VPM)

80 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem se konalo 5 schůzí)

Vlasta Brandejsová (ČSSD)

80 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem se konalo 5 schůzí)

Alena Hronová (KSČM)

80 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem se konalo 5 schůzí)

Karel Vejvoda (TOP 09)

80 %

Komise pro dopravu (celkem se konaly 5 schůzí)

Jan Vokál (TOP 09)

75 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

Daniel Vlček (ODS)

75 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

Irena Ropková (ČSSD)

75 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

Petr Venhoda (ŽnS)

75 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

Michal Papež (ODS)

75 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Ivan Holeček (ČSSD)

75 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Tomáš Hrubý (TOP 09)

75 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Ivo Šebek (TOP 09)

75 %

Komise pro bytovou politiku (celkem se konalo 16 schůzí)

Antonín Homola (ŽnS)

75 %

Komise pro bytovou politiku (celkem se konalo 16 schůzí)

Jan Stoss (Svobodní)

75 %

Komise pro bytovou politiku (celkem se konalo 16 schůzí)

Pavel Štros (TOP 09)

75 %

Komise pro životní prostředí (celkem se konaly 4 schůze)

Roman Vondra (ODS)

75 %

Komise pro životní prostředí (celkem se konaly 4 schůze)

Jan Freidinger (ŽnS)

75 %

Komise pro životní prostředí (celkem se konaly 4 schůze)

Marek Čerjak (ODS)

75 %

Komise pro informatiku a web (celkem se konaly 4 schůze)

Ivan Holeček (ČSSD)

75 %

Komise pro informatiku a web (celkem se konaly 4 schůze)

Bohdan Ganický (ŽnS)

75 %

Komise pro informatiku a web (celkem se konaly 4 schůze)

Jiří Ptáček (TOP 09)

71,4 %

Redakční rada Radničních novin (celkem se konalo 7 schůzí)

Alena Hronová (KSČM)

71,4 %

Redakční rada Radničních novin (celkem se konalo 7 schůzí)

Martin Dlouhý (TOP 09)

66,7 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Pavlína Malinová (Svobodní)

66,7 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Gabriela Pecićová (ODS)

66,7 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Lýdia Říhová (ŽnS)

66,7 %

Výbor pro výchovu a vzdělávání (celkem se konaly 3 schůze)

Daniel Vlček (ODS)

66,7 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem se konalo 6 schůzí)

Filip Neusser (ŽnS)

66,7 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem se konalo 6 schůzí)

David Němeček (ODS)

66,7 %

Komise pro majetek (celkem se konalo 6 schůzí)

Pavel Křeček (ŽnS)

66,7 %

Komise pro majetek (celkem se konalo 6 schůzí)

Gabriela Pecićová (ODS)

66,7 %

Komise pro kulturu (celkem se konaly 3 schůze)

Ivan Holeček (ČSSD)

66,7 %

Komise pro kulturu (celkem se konaly 3 schůze)

Matěj Stropnický (ŽnS)

66,7 %

Komise pro kulturu (celkem se konaly 3 schůze)

Martin Dlouhý (TOP 09)

62,5 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Lenka Klopcová (TOP09)

60 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem se konalo 5 schůzí)

Lucie Vítkovská (ODS)

60 %

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem se konalo 5 schůzí)

Tomáš Eliáš (Svobodní)

60 %

Komise pro dopravu (celkem se konaly 5 schůzí)

Miroslav Rubáš (ODS)

50 %

Kontrolní výbor (celkem se konaly 2 schůze)

Alena Hronová (KSČM)

50 %

Kontrolní výbor (celkem se konaly 2 schůze)

Miroslava Oubrechtová (ČSSD)

50 %

Kontrolní výbor (celkem se konaly 2 schůze)

Tomáš Sunegha (ŽnS)

50 %

Kontrolní výbor (celkem se konaly 2 schůze)

Miroslav Fabík (TOP 09)

50 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

Tomáš Mikeska (ŽnS)

50 %

Finanční výbor (celkem se konaly 4 schůze)

Alexander Bellu (ODS)

50 %

Výbor pro územní rozvoj (celkem se konalo 8 schůzí)

Jan Brandejs (ČSSD)

50 %

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu (celkem se konaly 4 schůze)

Rida Ayari (ČSSD)

50 %

Komise pro majetek (celkem se konalo 6 schůzí)

Jaroslav Tingl (ŽnS)

50 %

Komise pro majetek (celkem se konalo 6 schůzí)

Miroslav Poche (ČSSD)

50 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem se konaly 2 schůze)

Daniel Mašek (ODS)

50 %

Komise pro tělovýchovu a sport (celkem se konaly 2 schůze)

Radek Hlaváček (ČSSD)

50 %

Komise pro informatiku a web (celkem se konaly 4 schůze)

Roman Nováček (ŽnS)

50 %

Komise pro informatiku a web (celkem se konaly 4 schůze)

Kateřina Filipiová (ODS)

42,9 %

Redakční rada Radničních novin (celkem se konalo 7 schůzí)

Daniel Mašek (ODS)

40 %

Komise pro dopravu (celkem se konaly 5 schůzí)

Tomáš Němec / Simeon Popov (TOP 09)

37,5 %

Komise pro bytovou politiku (celkem se konalo 16 schůzí)

Pavel Blažek (ČSSD)

33,3 %

Komise pro majetek (celkem se konalo 6 schůzí)

Marcela Mojžíšová (Svobodní)

33,3 %

Komise pro kulturu (celkem se konaly 3 schůze)

Rida Ayari (ČSSD)

20 %

Komise pro dopravu (celkem se konaly 5 schůzí)

Jiří Galuška (ŽnS)

16,7 %

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost (celkem se konalo 6 schůzí)

Pavel Blažek (ČSSD)

14,3 %

Redakční rada Radničních novin (celkem se konalo 7 schůzí)

Matěj Stropnický (ŽnS)

odstoupil

Redakční rada Radničních novin


Jednací řád - http://www.praha3.cz/samosprava/vybory-a-komise/jednaci-rad-komisi-rmc/index.html

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 
reklama