Pozvánka na jednání Zastupitelstva MČ Praha 3

Pozvánka na jednání Zastupitelstva MČ Praha 3

Dnes od 15. hodin se koná druhé jednání nových zastupitelů. Jednání jsou veřejná a přijít můžete kdykoliv, i pozdě večer. Volit se bude například nový místostarosta po odstoupující Ireně Ropkové, jednat se bude také o rozpočtovém provizoriu pro rok 2015 nebo o úpravě Lukášovy ulice.

Program 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Druhé zasedání zastupitelstva se koná dne 9.12. 2014 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni radnice, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p, č. dveří 126.

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

1. Volba zástupce starostky městské části Praha 3, uvolněného člena Zastupitelstva městské části - doplnění Rady městské části na celkový počet 9 členů.

2. Zřízení a působnost výborů Zastupitelstva městské části Praha 3 - Výboru pro územní rozvoj a Výboru pro výchovu a vzdělávání.

3. Zřízení a působnost Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části Praha 3.

4. Stanovení výše paušální hodinové náhrady výdělku neuvolněného člena zastupitelstva městské části na rok 2015.

5. Změna objemu rozpočtu roku 2014.

6. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015.

7. Vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 812/30, nacházející se v budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, Praha 3, Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, zapsaná na LV č. 19536 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677 na společných částech budovy č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677 na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně příslušnými pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61, 979/60, 979/59, 979/58, 979/57, 979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38, 979/33, 979/28, 979/26, 979/21, 979/20, 979/22, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 19535 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce.

9. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí.

10. Projektová žádost Městské části Praha 3 - "Úprava ulice Lukášova a přilehlé oblasti vrchu Vítkov".

11. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Sdružení Zvoneček - Praha, z. s.

12. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966.

13. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686.

14. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200.

15. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600.

16. Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953.

17. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614.

18. Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 536 ze dne 09.09.2014 - Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716.

19. Změna data účinnosti sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3.

20. Aktualizace Zásad pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje.

21. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace.

reklama