Pozvánka na třetí jednání Zastupitelstva Prahy 3

Pozvánka na třetí jednání Zastupitelstva Prahy 3

Zítra, tedy v úterý 17. 3. 2015 od 15:00 hodin se ve Velké zasedací síni radnice městské části na Havlíčkovově náměstí koná zasedání zastupitelstva. Hlavním bodem bude rozpočet. Jednání je pochopitelně veřejné.

 
 
 
 
 
I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
 
1. Návrh přísedících Obvodního soud pro Prahu 3 - volební období 2015 až 2019
2. Projednání Petice o zachování plného provozu MŠ Buková, Praha 3 doručené dne 5. 3. 2015
3. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015
4. Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 - 2020
5. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí vratných finančních částek a darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
6. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí vratných finančních částek a darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
7. Dary z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3
8. Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2015/I. etapa - dary nad 50.000 Kč.
9. Změna objemu rozpočtu roku 2015
10. Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3
11. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 2258, který je součástí pozemku parc. č. 3773, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Hollarovo nám. 1
12. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domech č.p. 2259, 2260, které jsou součástí pozemku parc. č. 3774, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Hollarovo nám. 3, 5
13. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 352, 353, která je součástí pozemku parc.č. 3795, obec Praha, k.ú. Vinohrady, Hollarovo náměstí 9, 7
14. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 351, který je součástí pozemku parc.č. 3790, obec Praha, k.ú. Vinohrady, Hollarovo náměstí 13
15. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 1636, který je součástí pozemku parc.č. 1611, k.ú. Žižkov, Praha 3, Sudoměřská 35
16. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajaté bytové jednotky v domě č.p. 2219, který je součástí pozemku parc.č. 3014, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Slezská 130
17. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajaté bytové jednotky v domě č.p. 2339, který je součástí pozemku parc.č. 3570, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Hradecká 22
18. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajaté bytové jednotky v domě č.p. 1517, 1518, který je součástí pozemku parc.č. 1582 a věcně související pozemek parc. č. 1584, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Baranova 28
19. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
20. Návrh Smlouvy o výstavbě mezi vlastníky jednotek v domě č.p. 646, postaveném na pozemku parc. č. 639, k.ú. Žižkov, obec Praha, na straně jedné a společností Půdní byty Blahníkova s.r.o., IČ 01605216, se sídlem Jiráskova 572, 257 22 Čerčany, zapsané ve veřejném seznamu, vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C 208745, na straně druhé
21. Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl. m. Prahou, zastoupenou MČ Praha 3 a Českou republikou - Ústavem pro studium totalitních režimů
22. Prodej pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady, zapsaného na LV 1513 pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ Praha 3
23. Prodej pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, zapsaného na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ Praha 3
24. Prodej pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému Družstvu Květinková
25. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3
26. Návrh revokace usnesení ZMČ č. 31 ze dne 09.12.2014 - dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953
27. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
28. Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
29. Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
30. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
 
II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
 
Vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2014 (usnesení RMČ č. 158 ze dne 9. 3. 2015)
Programové cíle Rady městské části Praha 3 pro volební období 2014 - 2018 (usnesení RMČ č. 133 ze dne 9. 3. 2015)
Zpráva ZMČ Praha 3 o činnosti za II.pololetí 2014
Zpráva RMČ Praha 3 o činnosti za II.pololetí 2014
Zápisy z Výborů ZMČ
Podklad k projednání petice (usnesení RMČ č. 162 ze dne 9. 3. 2015)
reklama