Svobodní jsou i v Praze 3

Svobodní jsou i v Praze 3

V poslední době se často setkám s otázkami typu: Co Strana svobodných občanů a komunální politika? Mají Svobodní nějaká místní sdružení? Zajímají se Svobodní aktivně o dění v Praze 3?

Proto děkuji občanskému zpravodaji Kauza 3 za to, že mě v rámci informování o zdejší komunální politice umožnil, abych blíže představil čtenářům místní pobočku Svobodných a seznámil sousedy z Prahy 3 s činností a programem strany, která zatím nemá svého zástupce v zastupitelstvu a nemá tedy jiný výraznější prostor k upozornění na svoji lokální aktivitu.

Strana svobodných občanů vznikla v roce 2009 a stále se rozrůstá o nové aktivní členy. Zjistili jsme, že je mezi námi už dost členů a příznivců, kterým není Praha 3 lhostejná a založili jsme proto samostatnou pobočku Praha 3.
 
Pobočka Praha 3 má pravidelné schůzky, na kterých se věnujeme komunální problematice, diskutujeme o usneseních zastupitelstva a rady městské části a zprávách příslušných komisí a výborů. Prošli jsme volební programy konkurenční politických subjektů z roku 2010 a Koaliční dohodu pro období 2012 – 2014 a samozřejmě při různých příležitostech zjišťujeme konkrétní problémy přímo v diskusích s občany naší městské části. Společně s politickou filozofií Svobodných to vše pak tvoří základ našeho připravovaného volebního programu a kandidátní listiny.
 
Samotnému výběru kandidátů je věnována velká pozornost, důležitým hlediskem je osobní charakter každého jednotlivce a jeho „svobodné smýšlení“. U nás tak nemůže nastat situace, kdy např. zvolení zastupitelé za TOP 09 (a zároveň její členové) – Tomáš Kalousek, Ing. Rostislav Rubík, CSc. či Ing. Jan Srb opustili v průběhu volebního období daný zastupitelský klub pro názorové neshody. Můžu přislíbit, že každý zvolený zastupitel za Stranu svobodných občanů bude plně hájit principy Svobodných a příslušný volební program.  
 
A jakými tématy se Svobodní na Praze 3 zaobírají? Volební program bude vycházet z následujících obecných zásad Svobodných pro komunální politiku:
 
1) Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. 
 
2) Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
 
3) Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
 
4) Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
 
5) V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.
 
6) Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.
 
Je zcela zřejmé, že si naše městská část coby svébytná a kulturní lokalita zaslouží velkou pozornost v tématech týkající se např. Nákladového nádraží Žižkov či fotbalového oddílu FK Viktoria Žižkov. Občané si rovněž v diskusích stěžují na oblast dopravy a bytové politiky, což Svobodní reflektují a i těmto ožehavým otázkám se ve svém připravovaném volebním programu věnují. Rád bych však zmínil, že Svobodní budou i přesto ze všeho nejdříve prosazovat vyrovnané hospodaření, účelné vynakládání finančních prostředků a transparentnost radnice. Drtivá většina všech volebních programů vždy obsahuje hesla typu „stop korupci“, „otevřená radnice občanům“ či „zveřejnění veškerých smluv a veřejných zakázek“. Strana svobodných občanů je však jedinou stranou, která má na výše uvedené připravený projekt s názvem „Průhledná radnice“*  a předvolební hesla se tak nestanou pouze prázdnými frázemi, jelikož dané principy budou pro Svobodné zastupitele závazné.
 
Rád bych v této oblasti upozornil na některé předvolební sliby vládnoucí koalice a daný skutečný stav k dnešnímu dni:
 
1) Vyrovnaný rozpočet
volební program TOP 09: „Zabezpečíme vyrovnané hospodaření MČ Praha 3 s důrazem na hospodárnost.“
 
koaliční dohoda: „Zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucí generace, ale naopak vytvoříme rezervy pro budoucí rozvoj MČ Praha 3.“
 
koaliční dohoda: „Naším cílem je vyrovnaný a transparentní rozpočet MČ Praha 3.“
 
Skutečný stav: na letošní rok 2014 byl schválen rozpočet se schodkem 68 mil. Kč., jedná se o osmý schodkový rozpočet v naší městské části v řadě.
 
Svobodní: Vyrovnaný rozpočet je jedním ze základních politických cílů a představ Svobodných. Svobodní mj. navrhují ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu, tudíž i na úrovni obcí nepřichází v úvahu zadlužování budoucích generací.
 
2) Veřejné zakázky a transparentnost výběrových řízení volební program Ž(n)S: „Budeme využívat elektronická tržiště a zveřejníme všechny veřejné zakázky vypisované MČ a jejími akciovými společnostmi.“ 
 
koaliční dohoda: „Snížíme náklady na investice i pomocí transparentních výběrových řízení“
 
Skutečný stav: Všechny veřejné zakázky nejsou v žádném případě zveřejňovány. Zveřejňovány na profilu zadavatele** jsou pouze ty zakázky a dokumenty, které ukládá Zákon o veřejných zakázkách. Dle interních pokynů MČ Praha 3 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, jsou veřejné zakázky malého rozsahu (tj. do 2.000.000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6.000.000 Kč bez DPH na stavební práce) zadávány na základě oslovení tří dodavatelů příslušným vedoucím daného odboru bez jakéhokoliv zveřejnění. Případní ostatní zájemci mají smůlu, nemají se jak o dané veřejné zakázce dozvědět…
 
Co se týče elektronických tržišť, nepodařilo se mi zjistit, že by ho MČ Praha 3 využívala. Ale je možné, že jsem ho pouze nedohledal, protože odkaz na webových stránkách městské části chybí…
 
Svobodní: Svobodní budou zásadně prosazovat princip „otevřených“ tendrů i u těch zakázek, u kterých jejich předpokládaná hodnota přesáhne 50 % zákonem maximálně stanovené výše pro zadávání zakázek malého rozsahu (tj. v současné době 1.000.000 Kč bez DPH pro dodávky a služby, 3.000.000 Kč bez DPH na stavební práce). Předmětné výzvy k účasti ve výběrových řízeních budou zveřejňovány na profilu zadavatele. Konkurenční prostředí bude mít jednoznačně pozitivní vliv na výši nabídkových cen a bude znamenat značnou úsporu veřejných prostředků. Nehledě na skutečnost, že oslovování pouhých tří dodavatelů může zavánět korupčním prostředím. 
 
3) Akciové společnosti ve vlastnictví MČ 
volební program Ž(n)S: „Zvolíme profesionály do představenstev akciových společností ve vlastnictví MČ prostřednictvím otevřeného výběrového řízení; obchodní společnosti nejsou trafiky pro zastupitele.“
 
Skutečný stav - Představenstvo SMP Praha 3 a.s.:
Předseda představenstva: Ing. Bohuslav Nigrin (zástupce starostky, člen ČSSD)
Místopředseda představenstva: Mgr. Simeon Popov (zastupitel, člen TOP 09)
Členové představenstva: Ing. Světlana Škapová (zastupitelka, členka TOP 09), RNDr. Jan Materna (kandidát do zastupitelstva, člen TOP 09), Michal Kucian (zastupitel, člen ČSSD)
 
Svobodní: Svobodní jsou zásadně proti akciovým společnostem ve vlastnictví městské části, které pokřivují trh a vytváří nespravedlivou konkurenci podnikatelům.

Svobodní navrhují privatizaci SMP Praha 3 a.s., tudíž by zmizely i trafiky pro zastupitele a členy politických stran…
 
A v daném výčtu bych mohl pokračovat dále a dále. To však není účelem tohoto článku, který měl představit Svobodné na Praze 3 a ukázat, že lokální politikou se intenzivně zabývají i politické subjekty, které nejsou zastoupeny ve zdejším zastupitelstvu. Pevně věřím, že voliči v podzimních komunálních volbách budou volit ty, kteří se situací a stavem naší městské části detailně zaobírají a ne ty, kteří budou mít finančně nejnákladnější kampaň, nejvíce billboardů, pár obecných líbivých hesel a k tomu budou např. rozdávat koblihy.
 
Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali mému příspěvku a pokud Vás myšlenky Svobodných ve vztahu k Praze 3 zaujali, tak mě pochopitelně můžete kontaktovat s dotazy či náměty na níže uvedeném e-mailu.
 
Bc. Tomáš Štampach (Svobodní)
koordinátor místní pobočky pro Prahu 3
 
----
  * http://www.pruhlednaradnice.cz/
  ** http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c

 

Diskuse

Veřejné statky Zdeněk Zábojník 14.5.2014 23:55
Re: Veřejné statky Kardinál Fabio Pigliapoco 15.5.2014 08:44
Re: Veřejné statky Tomáš Štampach 15.5.2014 13:28
proto jsme odešli ze SMP Matěj Stropnický 8.5.2014 22:02
Re: proto jsme odešli ze SMP Tomáš Štampach 11.5.2014 15:09
dlouhé, ale prázdné Petr Martin 6.5.2014 17:11
Re: dlouhé, ale prázdné Mojmír Mikuláš 6.5.2014 18:39
Re: dlouhé, ale prázdné Tomáš Štampach 6.5.2014 23:00
Re: Re: dlouhé, ale prázdné Janek 7.5.2014 08:22
Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Mojmír Mikuláš 7.5.2014 09:54
Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Janek 7.5.2014 11:31
Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Tomáš Štampach 7.5.2014 14:09
Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Janek 7.5.2014 14:37
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Kardinál Fabio Pigliapoco 7.5.2014 18:03
Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Jirka Ptáček 8.5.2014 11:48
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Tomáš Štampach 8.5.2014 13:06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Janek 8.5.2014 17:48
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné MojmírMikuláš 9.5.2014 10:37
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Janek 9.5.2014 14:06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Tomáš Štampach 11.5.2014 15:22
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Kardinál Fabio Pigliapoco 12.5.2014 08:49
Když máme dnes ty volby... Michal Konvička 23.5.2014 13:32
Re: Když máme dnes ty volby... Tomáš Štampach 24.5.2014 20:57
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Jirka Ptáček 13.5.2014 09:38
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dlouhé, ale prázdné Tomáš Štampach 13.5.2014 14:18
radní jarovan 25.5.2014 23:25

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama