Odvolání ředitelky Danel ve světle veřejných zdrojů

NázoryOdvolání ředitelky Danel ve světle veřejných zdrojů

V posledních dnech se zejména na sociálních sítích rozhořela kauza odvolaní ředitelky příspěvkové organizace Za Trojku (organizace spravuje KC Vozovna a Atrium Žižkov). Odvolaná ředitelka zveřejnila prohlášení v němž se hájí, že neudělala žádnou chybu a tvrdí, že její odvolání je pouhou čistkou, k níž nebyl žádný věcný důvod. Zkusme si její tvrzení ověřit na základě veřejně dostupných zdrojů.

Magda Danel na pozici ředitelky příspěvkové organizace Za Trojku působila od 8.10.2018 do doby jejího odvolání 12.11.2019.  Funkci ovšem de facto vykonávala už po rezignaci předchozího ředitele Snítila jakožto jeho zástupkyně od 1.9.2018. Příspěvková organizace Za Trojku má roční rozpočet cca 10 mil. Kč.

Kontrola organizace byla provedena ve dnech 4.9. - 17.9.2019 (přerušovaně). Kontrolní zpráva je veřejně přístupná zde. Odvolaná ředitelka (spolu se svým bývalým zástupcem) zveřejnila na facebookových profilech Atria a Vozovny osobní prohlášení, ve kterém tvrdí, že: „výsledek kontroly však neshledal pochybení v hospodaření."

Podívejme se, co nalezneme v kontrolní zprávě:

  1. Paní Danel si organizaci od předcházejícího ředitele Snítila organizaci nikdy řádně nepřevzala („chybí předávací protokol“).
  2. Mzdové účetnictví bylo zpracováváno bez odpovídající smlouvy. („Smlouva o vedení mzdové agendy v roce 2018 a 1. čtvrtletí 2019 nebyla předložena. Tudíž není zřejmé, kým je mzdové účetnictví organizace zpracováváno.“)
  3. Paní Danel porušila směrnice Rady MČ Praha 3 pro příspěvkové organizace. („Vedení organizace neučinilo oznámení zřizovateli, že Atrium bylo uzavřeno po dobu tří měsíců.“)
  4. Paní Danel svévolně čerpala peníze z rezervního fondu, což je v rozporu s tím, co říká zákon („V souladu se zákonem č. 250/200 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je doporučeno striktně dodržovat čerpání rezervního fondu na rozvoj činnosti a ne na běžný provoz organizace.“)
  5. Paní Danel porušila §3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., O fondu kulturních a sociálních potřeb („Dorovnání bankovního účtu FKSP v lednu 2019 za prosinec 2018 nebylo provedeno“)
  6. Paní Danel řádně nevedla účetnictví („Faktury nemají náležitosti účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb.). Některé faktury byly vystavovány s předstihem, rozpis vykonaných služeb nesouhlasil s fakturovanou částkou, faktury byly předloženy pod stejným číslem. Většina faktur není zkontrolovatelná, protože se fakturuje jedna celková částka.
  7. Paní Danel nezahrnovala náklady a výnosy do období s nímž věcně a časově souvisí. Kdyby to totiž udělala tak, jak se má, tak by hospodaření roku 2018 skončilo ztrátou, což není pro příspěvkové organizace přípustné.
  8. Paní Danel dlužila na nájemném („nájemní jednotka č. 1012 v domě Za Žižkovskou vozovnou 18/2687 za rok 2018 nedoplatek 66 680,-)
  9. Paní Danel platila pozdě sociální a zdravotní pojištění, díky čemuž organizaci bylo vyměřeno penále.  
  10. Paní Danel nebyla schopna doložit náplň práce svých zaměstnanců, chyběl systém zařazování do platových tříd, chyběly vstupní a periodické lékařské prohlídky. Fakturace pro paní Vojtkovou vykazuje znaky tzv. švarcsystému (možná pokuta až 10 milionů Kč)

Dodejme, že kontrolní zpráva ani neřeší další závažné pochybení: paní Danel nezveřejňovala smlouvy a objednávky v Registru smluv (např. smlouvu s firmou Amden).

Pokud tedy někteří bývalou paní ředitelku chválí za dramaturgické počiny organizace, tak za samotné vedení organizace si pochvalu už zaslouží stěží. Její odvolání z postu ředitelky není na základě uvedených veřejně přístupných zdrojů žádným velkým překvapením. Překvapením je spíše to, že paní Danel, která zůstává zaměstnankyní organizace Za Trojku, žádá, aby bylo kvůli této věci svoláno mimořádné zastupitelstvo, ruší budoucí program organizace a sveřepě hájí, že k jejímu odvolání z postu ředitelky nebyl žádný důvod.

reklama