Diskuse

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Problematické dědictví

Vložit nový příspěvek

Re: Dluhy a privatizace

18.3.2013 22:35 vložil Simeon Popov

Dobrý den, náš návrh je přehodnotit každého dlužníka zvlášť, individuálně. Je nutné se obeznámit s důvody a okolnostmi vzniku dluhů. K tomuto problému je zapotřebí přistupovat odpovědně a určitě nic nepaušalizovat, tzv. rozhodování od stolu je nebezpečné. Ptám se, co ti nájemci, kteří jsou také v nelehké finanční situaci, ale nájemné platí včas nebo alespoň projeví aktivně zájem problém úhrad řešit. Jaký by to byl signál pro ty, co si plní řádně a včas své povinnosti ? Jednání o problému dluhů není u konce, takže uvidíme, kam nás fakta a diskuse dovedou. Rovněž je nutné přehodnotit stávající systém spravování pohledávek a popř. vytvořit nový a efektivnější proces. Jak jsem již psal, projekt "Lupáčová" není jednoduchý. Radnice ovšem musí vycházet při svém rozhodování z právních předpisů, soudních posudků a stanovisek odborníků. Zda byly porušeny povinnosti při správě cizího majetku se prověřuje.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Dluhy a privatizace

23.3.2013 22:32 vložil Matěj Stropnický

Milý pane Popove,

rád bych Vás požádal, abyste ze svých písemných úvah byl tak laskav a vynechal agendy, které mám na radnici v kompetenci já. Nutíte mne pak opravovat Vaše zavádějící "informace". Děkuji předem i zadem.

Především ale vlastně vážení čtenáři, pár slov tedy alespoň k otázce tzv. dluhové amnestie:

Již v srpnu loňského roku se mi začaly na stole množit žádosti o prominutí dluhů z nájemného, nebo jejich části - mámť na starost bytovou politiku. Přednášel jsem je bytové komisi, která se touto problematikou v minulosti (a dosud) INDIVIDUÁLNĚ zabývala. Na komisi vznikla již v srpnu jednomyslná shoda všech jejích členů, tedy též za TOP 09 a ODS na tom, že je žádoucí připravit podklady pro jednorázové odpuštění příslušenství dluhů za předpokladu, že dlužník zaplatí jistinu a náklady řízení. Toto doporučení komise schválila jako mnou předložený materiál Rada MČ již v září 2012.

Nějakou dobu trvalo, než jsem se k tomu ale skutečně dostal (přednost měla pravidla privatizace a její harmonogram) a než byly zpracovány všechny podrobné podklady o struktuře dluhů, nicméně počátkem března jsem koalici předložil návrh usnesení Rady MČ, který chtěl:

schválit prominutí 90 % příslušenství dluhů na nájemném, což jsou úroky z prodlení (u těch, kdo dosud bydlí) a úroky z bezdůvodného obohacení (u vystěhovaných)

za předpokladu, že:

1/ dlužník uhradí ve stanové lhůtě celou jistinu (tedy dluh na nájemném a službách),
2/ dlužník uhradí 10 % výše popsaného příslušenství,
3/ dlužník uhradí dosavadní náklady MČ spojené s vymáháním dluhu, tedy soudní a exekuční poplatky

Tzv. příslušenství tvoří 60 % celého dluhu, který vůči MČ existuje. Nespravedlnost tohoto příslušenství, které narůstá o 90 % každý rok, je tak do očí bijící, že jsem nečekal, že věc vzbudí nějaký odpor, vyjma demagogie ODS z opozice (která ovšem schválila 100% amnestii před deseti lety).

Co se však nestalo? TOP 09 tento můj návrh zablokovala s vlastním (neexistujícím, jen deklarovaným) "návrhem", aby se dluhy promíjely INDIVIDUÁLNĚ, tedy tak, je tomu dosud....:-)) Načež celou iniciativu popsal kolega Popov téměř jako svůj nápad.Kruh se uzavřel.

Bane, tak docela uzavřený není: dlužníkům astronomicky narůstá dluh každým dnem dál a dál. Od března už i kvůli TOP 09.

Zdraví, Matěj StropnickýReagovat  Reagovat s citací


Dluhy a privatizace

24.3.2013 03:17 vložil Simeon Popov

Milý pane Stropnický, pokračuji ve faktech, které jste zde opomněl asi neúmyslně zmínit. Všechny "podrobné" materiály a podklady, který jste předložil Komisi pro bytové a nebytové prostory byly ovšem ještě jednou projednány tou samou Komisí dne 24.9.2012, kde v zápise č. 17 se konstatovalo:

KBNP bere na vědomí předložený návrh a požaduje zapracování všech schválených připomínek. Materiál bude znovu projednán na některém z dalších zasedání komise. (toto je přesná citace)

Rada MČ Praha 3 pak zasedala 3.10.2012 a přijala usnesení č. 588, ve kterém je uvedeno následující:

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 17 ze zasedání Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části ze dne 24. 9. 2012 dle přílohy tohoto usnesení
II. s c h v a l u j e
doporučení Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části
(konec citace)

Co z toho vyplývá ? Vyplývá z toho, že jste o své vlastní iniciativě připravil nějaké podklady, které nejenom že byly nedostatečné, ale hlavně jste svůj záměr a jejich obsah vůbec nepředložil koalici k projednání. Dále z výše uvedeného je zřejmé, že podklady musíte dopracovat a znovu předložit, ale již nejprve na koaliční jednání. KompetencE jednotlivých místostarostů nechám bez povšimnutí. To jsme si vše taky řekli na koaličním jednání konaném dne 8.3.2013. TOP 09 je názoru, že INDIVUDUÁLNĚ je nutné postupovat dle metodiky, kterou jsem v příspěvku načrtnul. Můj nápad určitě není plošně (bez rozdílu a iracionálně) odpouštět dluhy ! TOP 09 je ovšem ochotna a schopna o tomto problému diskutovat a hledat řešení, které bude nejvhodnější pro MČ Praha 3. Očekáváme tedy od ŽnS dopracovaný materiál, o kterém budeme moci dále diskutovat a popř. nalézt kompromis mezi oběma návrhy. Chtěl bych Vás touto cestou zdvořile a ve vší slušnosti požádat, abyste nešířil poplašné správy, že TOP 09 je viníkem nárůstu dluhů u osob, které si neplní svoje povinnosti z nájemních smluv. TOP 09 se nechce dopustit stejné chyby (to je můj názor) jako kdysi v roce 2002 Radnice, kdy odpustila plošně dlužníkům dluh ve výši 250 mil. Kč, tj. nechceme, aby nenastalo to samé, co Vy sám na jednu stranu ve svém příspěvku zde odsuzujete, ale na druhou stranu zde bojujete o odpuštění částky 114,3 mil. Kč. Těším se na naše další jednání a přeji hezký den !


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Dluhy a privatizace

25.3.2013 18:44 vložil Matěj Stropnický

Dobrý den tedy ještě,

ano, komise poté schválila doporučení, abych zapracoval její připomínky, neuvedla však, které to jsou. Protože jste jednání, pane Popove, nebyl přítomen, uvádím, že to byl požadavek nějakého penalizace dlužníků, otázkou zůstalo, kolik to má být. Teze byla tedy: ano, odpustíme paušálně, za podmínek, že dlužníci uhradí všechno to, co museli uhradit ostatní (nájem+služby) a též náklady řízení, které měla radnice s vymáháním těchto dluhů (exekuční a soudní poplatky) a též - a já jsem koalici navrhl 10 % - toho penále.
Mé podklady byly tedy dostatečné, co do požadavků bytové komise a plně jejím doporučením odpovídají. Koalici jsem je předložil počátkem března.
Odmítám ale INDIVIDUÁLNÍ posuzování, protože - znovu opakuji - to se děje již nyní. V tom nebylo třeba konat (a také nikdo, krom mne, nekonal).
Pro mne je hlavní cíl narovnat zcela nemravný, lichvářský úrok příslušenství, který považuji za nespravedlivý apriori, nikoli tedy jen u nějakých "slušných" případů těch, kteří se platati snaží. Je to lichva a ta je nemorální vůči komukoli. To by snad strana, která jako TOP 09 deklaruje příchylnost ke konzervativním hodnotám, měla jako postoj sdílet.

A jak do budoucna?, ptá se paní Tesařová. MČ musí jistě umět lépe předcházet VZNIKU dluhu, to na prvním místě. V tomto smyslu připravuji zpřísnění kontrolních mechanismů, jimiž budeme na vznik dluhu upozorňovat. Hlavní systémové řešení spočívá ale na vládě, která musí své nařízení, které ukládá takto vysoký lichvářský úrok na prodlené platbě nájemného obcím vymáhat, zásadně přehodnotit.

S pozdravem

Matěj Stropnický


Reagovat  Reagovat s citací


Dluhy a privatizace

26.3.2013 09:22 vložil Simeon Popov

Dobrý den ještě jednou pane Stropnický. Faktem je, že nějaké připomínky schváleny prostě musely být, bylo Vám doporučeno je zpracovat a zapracovat do Vašeho návrhu a opětovně předložit Komisi. Tento postup potvrdila i Rada MČ Praha 3. Mně z toho vyplývá, že materiál Vámi předložený je nutné doplnit a dokončit. Jedno víme nyní s určitostí, jelikož tento Váš návrh nebyl na přelomu léta/podzimu 2012 projednáván koalicí, se v březnu ukázalo, že na způsob řešení této otázky existují minimálně dva názory a ty prostě budeme muset koaličně projednat. To, že máte vlastní názor na otázku výše úroků z prodlení nebo vůbec potřeby platit příslušenství pohledávky, je v pořádku. Tak stejně je v pořádku, že TOP 09 má svůj názor na vymáhání těchto pohledávek. Jsem v demokratické zemi. Co je spravedlivé, co je lichva, se nedovoluji posuzovat, nejsem soudce v této věci, ale zde chci poukázat, že existuje přes 2200 žalob a některé předešlé žaloby byly soudy již pravomocně rozhodnuty a zde se domnívám (nemám jiných informací, které by mojí domněnku vyvracely), že pokud by úroky byly nezákonné (proti dobrým mravům), pak by soud určitě ex offo konstatoval, že smlouvy jsou v této části nulitní. Doufám, že od nás nepožadujete, abysme zde suplovali pravomoc soudů, resp. byli nad soudy a rozhodovali co je spravedlivé, resp. v souladu se zákony ČR ? Vymáhání dluhů pokračuje, do doby než se tripartitně domluvíme, jak budeme postupovat v případě stávající výše příslušenství v hodnotě 127 mil. Kč. Rovněž určitě dojde k revizi vzorové nájemní smlouvy, a to nejen v ustanoveních o úroku z prodlení. Na tom asi panuje shoda u všech.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Dluhy a privatizace

26.3.2013 10:16 vložil poradce

Pánové, vyřiďte si své "spory" , tam kde se řešit mají-))))))))


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Dluhy a privatizace

24.3.2013 19:47 vložil Šárka Tesařová

Dobrý den pane Stropnický,
myslím, že Vaše snaha o umožnění těm lidem zaplatit samotný dluh bez poplatků z prodlení je zcela legitimní. V současné době je toto "příslušenství" jak se tyto poplatky obvykle nazývají skutečně asociální a hraničící s lichvou.
V tomto případě s Vámi souhlasím a přeji úspěšné jednání, ačkoliv má tento
krok i své odpůrce.
Na druhou stranu ovšem očekávám, že vzápětí přijdete s návrhem, jak tuto situaci
řešit pro příští období systémově. Nelze přece vždy při kumulaci dluhů na nájemném odpustit všechny pokuty a postavit dlužníky na roveň těm, kteří poctivě platí.
Nějaký rozumný postih za neplacení v řádných termínech by skutečně existovat měl, i když 90% z dlužné částky už s rozumným postihem nemá nic společného
Mějte se, přeji pěkný den


Reagovat  Reagovat s citací


Dluhy a privatizace

24.3.2013 21:02 vložil Simeon Popov

Dobrý den paní Tesařová, omlouvám se, že Vás oslovuji, ikdyž jste svůj příspěvek adresovala panu Stropnickému. Dovolte mi pouze dotaz, jaký je rozdíl mezi dlužníky, kteří dluží dnes a těmi v budoucnu ? Na začátku Vašeho příspěvku uvádíte, že nepožadovat poplatky (úroky z prodlení) je požadavek legitimní, avšak v zápětí v další větě uvádíte, že je nepřípustné do budoucna stavět dlužníky, co neplatí na roveň občanů co si svědomitě a poctivě plní své povinnosti. Jen pro Vaši informaci, navrhl jsem v podstatě to, co navrhujete Vy (v druhé větě), ale ne až po dořešení tohoto problému. Systémovost je nutné hledat teď ! Náš návrh je následující:
Je nutné zohlednit případy, kdy se někteří neplatiči dostali do tíživé životní situace a těm je nutné samozřejmě pomoci. Náš návrh je přistupovat k dlužníkům jednotlivě, s posouzením každého případu zvlášť. Posuzování, kdo je v tíživé situaci by měli provádět SKM a.s. (obchodní společnost MČ Praha 3), členové Sociální a zdravotní komise a Komise pro bytové a nebytové prostory. Komise pro bytové a nebytové prostory by měla připravit pravidla pro posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení. V těchto pravidlech by se měly stanovit kritéria, podle kterých se specifikují sociální hlediska ovlivňující vznik dluhu. Následně by se měl každý případ individuálně posuzovat podle těchto pravidel, tj. žádný dlužník, který se vyhýbá placení tím, že se sám svoji vinou dostal, do tíživé životní situace, resp. dobrovolně v ní setrvává, by neměl uspět se žádostí o prominutí poplatků z prodlení. Přeci jenom i mezi dlužníky jsou rozdíly a neměli bychom je házet všechny do jednoho pytle. Tento systém by měl fungovat pro stávající případy, ale i pro ty budoucí. Proč již teď metodiku nepřipravit, již času moc není, za rok (nebo i dříve) budou někteří ve spirále předvolebního boje a ne všichni si najdou čas na práci. Jednání pokračují, tak uvidíme jak vše dopadne. Přeji Vám hezký den !


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama