Bezpečná cesta do školy

Bezpečná cesta do školy

Možná jste také zaznamenali několik pozitivních změn v ochraně chodců na přechodech v okolí školy na nám. J.z Poděbrad. Úpravy byly provedeny díky penězům z Magistrátu a vytrvalosti o.s. Pražské matky. To se od roku 1998 snaží pomáhat školám prosazovat takové úpravy na komunikacích v okolí škol, které by dětem umožnily bezpečnější pěší přístup do školy i cestu domů.

Pražské matky vždy navazují kontakty se školami, které mají zájem na
zvyšování dopravní bezpečnosti a pomáhají spolu s dětmi zmapovat okolí
školy. Ve škole na nám. Jiřího z Poděbrad každé dítě, respektive rodina
dostala mapku okolí školy, kam vyznačila cestu dítěte (u menších dětí
spolupracují rodiče, starší děti mohou pracovat s mapkami i samy) a
zakreslila místa, kde se dítě necítí bezpečně a v legendě vysvětlila proč,
případně navrhla nápravu. Takto vyplněné individuální mapky potom zpracovala
spolu s dětmi zástupkyně Pražských matek do třídních mapek a třídní mapky
potom shrnula do školní mapy. Z ní vyplynuly hlavní nebezpečná místa i
hlavní trasy cest. Školní mapu potom Pražské matky odevzdaly dopravnímu
projektantovi Ing. Zbyňkovi Laubemu z ČVUT, který zpracoval dopravní studii,
v níž navrhl možné úpravy, které by bezpečnost chodců zvýšily. Náklady -
přibližně 20 000 Kč na studii hradily Pražské matky z grantu Nadace
Partnerství.

Pro účely projektu se několikrát sešla pracovní skupina, která o
nebezpečných místech a možných úpravách jednala a snažila se dojít k
souhlasu, pokud se týče navrhovaných změn. Bylo v ní zastoupeno vedení školy
- paní zástupkyně ředitele Lenka Jarošová, vedoucí odboru dopravy NČ Praha 3
pan Martin Vančura, zástupce odboru dopravy magistrátu Jaroslav Mach a
zástupce dopravního inspektorátu a samozřejmě Pražské matky. Po odsouhlasení
finální verze studie pak na MČ a na magistrátě probíhala schvalovací řízení,
přičemž pan Martin Vančura průběžně informuje o opatřeních, která MČ přijala
a uskutečnila.

Zatím se ze studie v době kratší než jeden rok podařil zabezpečit nejčastěji
zmiňovaný přechod přes Slavíkovu ulici přímo před budovou školy. Tam byl
instalován uprostřed ulice ochranný dělící ostrůvek (náklady této úpravy
sdružení není známo, většinou je však hradí pražský magistrát z rozpočtu
BESIP) který dětem usnadňuje přecházení přes rušnou komunikaci. Před školou
byla zřízena obytná zóna, kde má chodec stejná práva a váhu jako automobil.
Na křižovatce Polské a Slavíkově byla seřízena světelná signalizace. Na
křižovatce Ondříčkova a Milešovská byly osazeny citybloky, které zamezují
parkování aut v blízkosti přechodu. Podobně byly citybloky osazeny i jinde
na Ondříčkově ulici. Ve studii zde však byla navržena stavební úprava -
zkrácení přechodu vytažením chodníků. Podobně studie navrhovala vytáhnout
chodníky a zkrátit přechody v celé oblasti okolí školy. 

Pražské matky projekty výmluvně nazvaly Bezpečné cesty do školy a inspirovaly se přitom
britskými projekty, které na ostrovech úspěšně probíhají za masivní podpory
státu již mnoho let. Zatímco však britské projekty se stále více posunují do
oblasti podpory chůze a cyklistiky školních dětí a na podporu udržitelné
dopravy tak, aby se v okolí škol redukoval  automobilový provoz, v České
republice úřady zatím více než zdravotní a ekologické hledisko akceptují a
podporují hledisko zvyšování bezpečnosti.

Věříme, že projekt Bezpečné cesty se rozšíří postupně do co největšího počtu
škol, které se začnou více zajímat i o to, jak se děti do školy dopravují a
budou je podporovat v chůzi  - a kde to půjde -  i v jízdě na kole. Chodit
pěšky je nejen bezpečnější, ale zdravotní studie ukazují, že to má významný
a pozitivní vliv na fyzický i psychický rozvoj dítěte. Děti, které chodí
jsou méně často obézní, nemocné, jsou připravenější vnímat vyučování,
zvyšuje to jejich samostatnost a schopnost komunikovat mezi sebou. Děti,
které jejich rodiče vozí autem, bývají naopak pasivnější, tlustší, méně
sociální a jsou nesamostatné, dokonce prý podle britských výzkumů mají horší
akademické výsledky. V neposlední řadě v autě dýchají děti horší vzduch než
ve venkovním prostředí.


 Související články

Bezpečnější přechod

Jako příběh s docela dobrým koncem by se dala označit přestavba přechodu pro chodce na rohu náměstí Jiřího z Poděbrad a Slavíkovy ulice.pokračování
reklama