Pozor! Zásady územního rozvoje Prahy ovlivní i náš život

Pozor! Zásady územního rozvoje Prahy ovlivní i náš život

Nepozorovaně a bez publicity se blíží termín projednávání klíčového celopražského projektu. Veřejné jednání se bude konat dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin. Kdo se chce informovat a popř. vznést námitky nebo připomínky, má na to již jen několik dnů. Utajenost má zřejmě napomoci hladkému prosazení všech záměrů developerů a jim věrných představitelů magistrátu. Přinášíme alespoň základní vyhlášku a cestu k informacím.

Zahájení řízení o vydání ZUR HMP - Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy

V souladu s § 39 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu informuje o zahájení řízení o vydání ZUR HMP oznámením veřejného projednání návrhu ZUR HMP.

Návrh ZUR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy      č. 11/52 ze dne 29.11.2007.

Magistrát hlavního města Prahy jako věcně příslušný správní orgán připravil ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů návrh na vydání ZUR HMP formou opatření obecné povahy, kterým se návrh ZUR HMP vydává.


Veřejné jednání se bude konat dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin

ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská  57, Praha 2

Veřejné projednání návrhu ZUR HMP vydávané formou opatřením obecné povahy se projednává od 6. března 2009 do 6. dubna 2009 včetně.
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP je zveřejněno na úředních deskách Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova  ul. 35/29,  Praha 1 v  době  od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně.
Kompletní dokumentace návrhu ZUR HMP (textová a grafická  část) a úplný návrh na vydání návrhu ZUR HMP formou opatřením obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí  od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně:
-        v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.
-        v  kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod.
-        v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města

V souladu s ustanovením  § 39 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a  § 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů lze uplatnit připomínky a námitky nejpozději při veřejném projednání. K připomínkám a námitkám podaným později se nepřihlíží.

Připomínky a námitky  k návrhu na vydání změny ZUR HMP podávejte písemnou formou  na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 29
111 21, Praha 1

Námitky: Musí se tím úředníci zabývat a může je podat jen skupina občanů  - 500 podepsaných osob.

Připomínky: úředníci na ně nemusí brát zřetel.

Námitky mohou podávat v souladu s odst.2 § 39 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce veřejnosti.

Připomínky může podat každý.


Související články

Zapojte se do diskuse o budoucí podobě Nákladového nádraží Žižkov

Názory
V tichosti dochází k rozhodnutí o zásadní změně Prahy 3. Přestavba Nákladového nádraží bude největší jednorázovou změnou v moderní historii Prahy 3, ale i celé Prahy. Nebuďte lhostejní k její budoucí podobě. Teď je čas něco změnit! Až budou postaveny mrakodrapy a zahltí nás tisíce nových aut, tak bude pozdě. pokračování

Připomínky sdružení Arnika k přestavbě Nákladového nádraží

Připravované změny v územním plánu Prahy přinesou mrakodrapy, dopravní zácpy a úbytek zeleně. Praha se má stát největším staveništěm Evropy. Prahu 3 bohužel zasáhne tato smršť také. Především to bude přestavba Nákladového nádraží. Přinášíme text, který zaslalo sdružení Arnika jako připomínku k tomuto bodu územního plánu. pokračování
reklama