Kde se vzaly akciovky…

NázoryKde se vzaly akciovky…

Na samém prvopočátku života akciových společností ve vlastnictví MČ Prahy 3 bylo založeni akciové společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 1. ledna 1996 se sídlem v ulici Na Vrcholu 2595/25 v Praze 3.

Hlavním iniciátorem vzniku této společnosti byla ODS v čele s  Pavlem Hurdou, bývalým dlouholetým předsedou místní ODS a radním. V rozhovoru z roku 2009 komentoval vznik společnosti stávající místostarosta a bývalý starosta Prahy 3 Tomáš Mikeska takto: „Kolem Správy komunálního majetku se vytvořilo druhé mocenské centrum v Praze 3 v čele s Hurdou, které hospodařilo s velkým objemem peněz a kontrolovalo samo sebe. Starostovi a zastupitelům, kteří nebyli v orgánech společnosti, zabránilo k přístupu k informacím a řádné kontrole společnosti.“ Doplním, že touto společností protékalo více než půlka obecní rozpočtu. Dominantními podnikatelskými činnostmi této společnosti byla správa nemovitostí a výroba a prodej tepelné energie. Klíčovým zákazníkem byla vždy Městská část Praha 3.  Například v roce 2016 měla tato společnost podle výroční zprávy společnosti 90 zaměstnanců  + 7 členů představenstva a dozorčí rady. V tomto roce dosáhly mzdové náklady 37 829 000 Kč. Odměna přiznaná funkcionářům představenstva a dozorčí rady byla ve výši 1 188 000 Kč, což vychází na "kapesné" cca 170 000 Kč pro každého za 1 rok. Pro SKM tehdy platila stejná pravidla, jako pro kteroukoliv jinou soukromou firmu, tedy z pohledu občana, opozice, nebo zastupitele byla prakticky nekontrolovatelná. Výši předražených investic a rekonstrukcí si můžeme jen domýšlet.

Drahý podnikatelský záměr radnice

Další akciovkou byla Pražská parkovací, a.s., která byla zřízena usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 157 ze dne 16.3.2004 a jejíž náplní mělo být provozování parkovišť se základním kapitálem 20 000 000,- korun. Měla se stát horkým favoritem ve výběrovém řízení na správce pro zóny placeného stání a za tímto účelem byla i založena. Avšak nestalo se tak. V orgánech společnosti byla stále stejná jména. Předsedou dozorčí rady byl Pavel Hurda a předsedou představenstva MUDr. Marek Zeman, tehdejší místostarosta MČ P-3 za ODS a bývalý ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. První pokus, který s cílem realizace svého předsevzetí zástupci Pražské parkovací učinili, byla účast společnost ve výběrovém řízení s názvem „Dočasný správce zóny placeného stání na území pravobřežní části Městské části Praha 1“. Ale tím to tentokráte také skončilo, společnost byla z výběrového řízení vyřazena, jelikož nedokázala svůj návrh smlouvy odevzdat s podpisem oprávněné osoby. Dalších výběrových řízení na spravování placených zón na Praze 1,2,3 a 7 se již Pražská parkovací ani nezúčastnila. Proč se tomu tak stalo, se můžeme jen dohadovat.

Společnost si usnesením rady č. 77 z 1.2. 2006 pronajala prostory od MČ na adrese Perunova 5, jedná se o stejnou adresu, kde jsou dnes vydávány parkovací karty. Lze tedy předpokládat, že právě Pražská parkovací  v zastoupení MČ tehdy inkasovala peníze za prodané rezidenční a abonentní karty. Dalším podnikatelským záměrem společnosti byl  pronájem garáží s 140 parkovacími místy v Biskupcově 18, které si usnesením rady  č. 577 a č. 601 z roku 2006 pronajala na dobu neurčitou všechna parkovací místa za cenu 10.000,-Kč měsíčně  za účelem dalšího pronájmu. Z obecní kasy přitom bylo investováno na koupi a úpravy přes 35 mil. Kč. Ještě jednou musím právě v tomto případě zdůraznit,  že zde byl porušován zákon č.131/2000 Sb. o hl.m. Praze, který krom jiného popisuje činnosti, ve kterých mohou společností zřízené MČ podnikat.

Další a další akciovky

Následujícími akciovkami byla Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., které vznikly odštěpením od společnosti Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., obě zapsané do rejstříku dne 1. 9. 2009. Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. se proslavila rozsáhlou předraženou rekonstrukcí bloku panelových domů v Lupáčově ulici s rozpočtem, který přesáhl 788 milionů korun, vyprojektována a z velké části provedena během dvou volebních obdobích za vlády ODS. Například rekonstrukce bytového hygienického jádra byla nasmlouvána na částku 444 277,52 Kč za jedno jádro. V době (2010-2014), kdy došlo na radnici Prahy 3 ke změně a novou starostkou se stala Vladislava Hujová z TOP09 a ke změnám došlo i ve statutárních orgánech IRP a.s., byl objednán právně-technicko-ekonomický posudek, který vypracovala společnost SW&N. Ten vyčíslil předběžnou škodu na 99 milionů korun. Na základě tohoto posudku bylo podáno trestní oznámení na odpovědné osoby, kterými mohly být bývalí členové představenstva Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., její ředitelé, vedoucí pracovníci, dále bývalí členové Rady MČ Praha 3, ale i externí inženýrský a stavební dozor. Koncem roku 2015 Policie ČR rozhodla o ukončení vyšetřování trestního oznámení, které se touto kauzou zabývalo. Tehdejší starostka Vladislava Hujová podala námitku proti ukončení vyšetřování. Obvodní státní zástupce pro Prahu 3 Mgr. Pavel Polák následně věc přezkoumal. V průběhu trestního řízený prý nebyly objasněny všechny relevantní skutečnosti a za daného důkazního stavu tak podle Poláka nelze případ odložit. V jakém stádiu se trestní oznámení nachází dnes není známo.

Do holdingu občan neuvidí

Za vlády ODS v roce 2010 došlo také k holdingovému uspořádání městských akciovek, kdy Správa majetkového portfolia a.s. byla servisní organizací pro další akciové společnosti, které Správa majetkového portfolia a.s. zároveň i vlastnila. Jednalo se o Správu komunálního majetku a.s., Investiční a rozvojovou a.s. a Pražskou parkovací a.s. Tím, že nebyly tyto společnosti v přímém vlastnictví obce a nebyly proto povinnými subjekty podle zákona 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, byly občanům odepírány informace o jejich hospodaření.

Zůstaly dvě akciovky MČ Prahy 3

V roce 2013 došlo ke sloučení akciových společností vlastněných Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s., tedy Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Pražská parkovací a.s. tímto tak zanikly. V současné době SMP a.s. komerčně poskytuje kompletní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby včetně vedení účetnictví a mzdové agendy. Zajišťuje také provozování topných zdrojů systémem pronájmu s možností připojení na centrální dispečink kotelen a 24 hodinovou pohotovostní službou.

A poslední akciovou společností je  Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. zapsaná do obchodního rejstříku 18. února 2009. Do této společnosti bylo vloženo notářským zápisem ze dne 5. května 2010 celkem 72 bytů z majetku MČ Prahy 3, jednalo se o byty nájemníků, kteří v minulých letech odmítli nabídku na privatizaci. Tímto bylo navýšeno základní jmění o 116.230.000,- Kč. Oficiálním důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti bylo navýšení vlastního majetku společnosti, zabezpečení materiálních předpokladů pro zvýšení provozních příjmů společnosti a zajištění finanční nezávislosti společnosti, naplnění účelu založení společnosti. Převod bytů byl pod velkou kritikou opozičních zastupitelů. Co se opravdu skrývalo za tímto navýšení lze jen spekulovat ale stručně řečeno, docházelo k „projídání“ majetku společnosti. V minulosti byla SZM a.s. využívána k netransparentnímu vyvádění financí formou předražených nebo nepotřebných služeb, více v podrobném článku na téma SZM. Nosnými činnosti společnosti je správa nemovitostí pro městskou část, provozování farmářských trhů  na nám. Jiřího z Poděbrad nebo Antigraffiti program.

V současné době můžeme konstatovat, že obě stávající akciové společnosti MČ Prahy 3 procházejí postupnou „obrodou“. Dochází k transparentnímu a otevřenému fungování, je zpřístupňováno hospodaření jednotlivých společností, dochází k registrace všech dodavatelských smluv apod.

Na základě výše uvedeného tedy můžeme konstatovat, že hlavním posláním městských společností Prahy 3  bylo vyvádění financí z obecní kasy mimo veřejnou kontrolu. Nabízí se tak otázka, k čemu potřebuje radnice akciovky dnes. Abychom se mohli touto otázkou začít seriózně zabývat, bude nutné rozebrat současné výsledky hospodaření těch dvou stávajících a specifikovat finanční a administrativní náročnost případného zrušení.  V minulosti již byl učiněn drobný pokus o zrušení SZM Prahy 3, který však ztroskotal na finančně nákladném vyvedení bytových jednotek s vlastnictví společnosti.  

reklama