Vyjádření ředitele Sportovního a rekreačního areálu k petici občanů "Nechte kemp Davidu Renzovi!", které zaznělo na mimořádném zastupitelstvu 14. 10. 2016

NázoryVyjádření ředitele Sportovního a rekreačního areálu k petici občanů "Nechte kemp Davidu Renzovi!", které zaznělo na mimořádném zastupitelstvu 14. 10. 2016

V listopadu 2015 jsem se přihlásil do výběrového řízení na ředitele Sportovního a rekreačního areálu Pražačka. Výběrové řízení jsem vyhrál a 2. prosince 2015 nastoupil do funkce ředitele. V rámci revize smluvních vztahů, která probíhala přibližně do začátku února, vyšlo najevo, že hlavně nájemní smlouvy nebyly uzavírány transparentním způsobem. Ve většině případů navíc výše nájemného byla násobně nižší, než je běžné, v místě a čase obvyklé.


Rád bych upozornil na fakta a zjištění u konkrétní nájemní smlouvy – „nájemní smlouvě na provozování kempu“.

-    Nájemní smlouva byla ukončena ke dni 31. 10. 2015. 
-    Nájemní smlouva byla každoročně uzavřena v rozporu se zřizovací listinou (článek VI. „Majetková práva ke svěřenému majetku“, bod 2 - …vždy se souhlasem zřizovatele).
-    Nájemní smlouva byla uzavřena bez veřejné soutěže, tedy netransparentně, v rozporu s péčí řádného hospodáře.
-    Nebyly placeny zálohy. Nájemné včetně energií bylo placeno až po skončení sezóny, tzn. i nájemní smlouva byla uzavřena vždy zpětně, po konci sezóny. Tedy v rozporu se zákonem.
-    Dále - nájemní smlouva byla každoročně uzavírána pouze na část roku. Zpočátku na dva měsíce (podle toho, jak se kemp rozvíjel), v roce 2015 na pět měsíců. Po zbytek roku byl tedy pozemek nevyužitý, nepřístupný široké veřejnosti. Fakticky byl ale pozemek využíván nájemcem po celý rok, tedy i v době, kdy neměl uzavřenou platnou nájemní smlouvu. 
-    Výše nájmu byla mnohonásobně nižší, než bylo běžné nájemné – za posledních 10 let bylo celkem vybráno na nájemném pouhých 900 tis. korun! Názorný příklad: V roce 2007 bylo nájemné 35.700,- Kč, pozor, a to včetně energií. Přitom spotřebované energie v roce 2015 činily 553.919,- Kč. Jen abychom byli v obraze! Vítěz veřejné soutěže předložil nabídku ročního nájmu 755.000,- Kč a to bez energií! Tedy – co se týče nájmu – tato částka za pouhý jeden rok nájmu odpovídá obdrženému nájemnému za předešlých 9 let!!! A energie? Energie zaplacené od počátku do konce roku 2013 (tedy přibližně za 10 let), se rovnají spotřebovaným energiím za rok 2015, pouze za jeden rok! Tedy přibližně 550.000,-! 

Pokusím se stručně shrnout celou „kauzu“:
Začátkem února se mi telefonicky ozval pan Renza, kterému se doneslo, že jako nový ředitel nehodlám prodloužit nájemní smlouvu, tak jak to bylo každoročně zvykem. Opakuji, bylo to v době, kdy pan Renza neměl platnou nájemní smlouvu, smlouva byla ukončena 31. 10. 2015. Ještě před naší schůzkou se strhla kampaň, že kemp se ruší a nejspíš se tam bude stavět atd.
Na schůzce s panem Renzou jsem mu sdělil, že podmínky, za jakých byly uzavírány nájemní smlouvy a to konkrétně i s ním (na kemp), jsou nepřijatelné a v rozporu s péčí řádného hospodáře. Jedná se o správu veřejného majetku. Pan Renza mi vyprávěl historii vzniku kempu, že všechno je jeho, že si to sám vybudoval a tím pádem tam ani jiný provozovatel být nemůže. Opakoval jsem, že jako správce veřejného majetku jsem povinen sjednat nápravu. Za situace, kdy platil tak nízké nájemné, mělo být veškeré zařízení dávno ve vlastnictví městské části. Opět se strhla kampaň. Jeho počínání vypadalo jako chování vlastníka, nikoli nájemce veřejného majetku.

Poté se mi ozval pan zastupitel Rut, kterému jsem na základě prověřených podkladů vysvětlil můj pohled na celou záležitost. Poskytl jsem mu k nahlédnutí nájemní smlouvy a seznámil ho se záměrem uspořádat transparentní veřejnou soutěž. Pan Rut se mě snažil přesvědčit, abych tento rok uzavřel smlouvu přímo s panem Renzou. Tedy pokračoval v netransparentním způsobu.
Koncem února proběhla ještě jedna schůzka s panem Renzou u paní starostky, kde bylo oficiálně sděleno, že bude vypsaná transparentní veřejná soutěž. Pan Renza byl zvýhodněn tím, že jako jediný byl přímo vyzván k podání nabídky. Navíc o provozu měl ty nejlepší informace.

11. března 2016 byla vyvěšena Výzva k podání nabídek k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní smlouvy (ve smyslu ust. § 1772 násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku). Výzva byla jak na stránkách SARAP, tak na stránkách městské části. 

21. března 2016 proběhlo pod dohledem advokátní kanceláře, která celou soutěž organizovala, otevírání obálek, za přítomnosti komise pro otevírání obálek. Členové komise byli zastupitelé Městské části Praha 3 pan Materna, pan Rut a paní Pecićová. Chtěl bych zde upozornit, že zákon v tomto případě neukládá vytvořit komisi pro otevírání obálek, přesto jsem na zřízení komise trval právě pro ještě větší transparentnost celé soutěže. Otevírání obálek proběhlo bez námitek, byl sepsán protokol a podepsán všemi členy komise. Pan Renza skončil na posledním, třetím místě s nabídkou ročního nájemného o 174.000,- Kč nižším, než byla nabídka vítězná. 

O výsledku veřejné soutěže jsem informoval všechny zúčastněné, nikdo z nich ani nikdo jiný dodnes nenapadl regulérnost soutěže.
Bylo jasné, že pokud nezvítězí pan Renza, bude situace komplikovaná. Nastala jednání s vítězem soutěže i s panem Renzou, jako vlastníkem „vybavení“. Pan Renza si nechal zpracovat znalecký posudek, na jehož základě požadoval od vítěze odstupné ve výši více než 7 mil. Kč. Na toto vítěz nepřistoupil. Vše směřovalo k tomu, že budeme nuceni podat žalobu na vyklizení a kemp bude otevřen tuto sezónu se zpožděním nebo v krajním případě vůbec.

Začátkem dubna přišel pan Renza s návrhem, že by dokončil tuto sezónu za výši nájemného, které bylo vysoutěžené vítězem. Vítěz s tímto návrhem souhlasil. Po poradě s právními zástupci všech tří stran byla tedy uzavřena nájemní smlouva na tuto sezónu s panem Renzou. Tato „trojdohoda“ byla výhodná pro všechny strany a hlavně pro občany, návštěvníky kempu, z důvodu zachování kontinuity služeb. 

Ještě před podpisem smlouvy jsem projednal svůj záměr na městské části. Rada MČ souhlasila s navrhovaným postupem. 
Městská část i SARAP, jako správce veřejného majetku, usilují o celoroční využití pronajatého pozemku. To je důvod, proč je ve veřejné soutěži uvedeno, že smlouva bude uzavřena na 12 měsíců, nikoli pouze jen na část roku, která je ekonomicky výhodná pouze pro nájemce.
Kemp v dnešní podobě je opravdu jedinečné místo a nikdo ho nechce rušit. Naopak, chceme ho zachovat ve stavu, v jakém je. Mluvíme tady o veřejném majetku, bylo mou povinností postupovat s péčí řádného hospodáře. Bohužel některé stavby nejsou v souladu se zákonem, jedná se o černé stavby a tento stav je nutné napravit.

V současné době probíhá jednání mezi panem Renzou a městskou částí o odkupu movitých věcí a nemovitostí, které jsou nedílnou součástí pronajatého pozemku, a které už měly být dávno ve vlastnictví městské části. A to hlavně vzhledem k výši nájemnému, které pan Renza platil. 

 

Diskuse

ok MV 20.10.2016 01:18
Re: ok Otto 20.10.2016 07:30
Re: ok Jirka Ptáček 20.10.2016 13:02
Re: Re: ok Tomáš Štampach 20.10.2016 13:50
Re: Re: Re: ok Radek 20.10.2016 14:25
Yeehaaa JV 18.10.2016 09:55
korupce Kamil Vod. 18.10.2016 09:26
Dotaz pro p. Bartáska Filip Stome 18.10.2016 08:17

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekSouvisející články

Žižkovský kemp konečně otevřel. Co se vlastně dělo?

Asi máloco na Praze 3 v poslední době vyvolávalo tolik spekulací jako dění kolem kempu. Proběhlo výběrové řízení, ale oficiální zprávy o výsledku nebyly. Areál kempu měl být součástí Sletu čarodějnic, ale na poslední chvíli byl program z kempu přesunut a kemp zůstal zavřený. Veřejnost opět nevěděla proč. pokračování

Názor zastupitele: Smutný příběh kempu na Pražacce

Názory
Kemp na Pražačce postupně vybudoval a od roku 2003 provozuje pan Renza. Radnice Prahy 3 minulý rok dosadila do vedení SaRAP, organizace spravující kemp, nového ředitele pana Bartáska. Ten se rozhodl pana Renzu z kempu odstranit, protože platí nízké nájemné. Oblíbené místo setkávání provozované s nesamozřejmým vkusem, originalitou a otevřeností se tím ocitlo v ...pokračování
reklama