Granty MČ P3 nově?

NázoryGranty MČ P3 nově?

Na svém zářijovém jednání projednal grantový výbor pracovní verzi nové grantové koncepce Prahy 3. Po zapracování připomínek byl dokument projednán Radou MČ a dne 27.9. 2011 schválen zastupitelstvem. Na jednání výboru převládla shoda na zapracování mnohých vznesených připomínek včetně těch mých. Klub ŽnS dodal své připomínky k nové grantové koncepci již dne 26.4. 2011.

 

 

Nejdůležitější změnou je bezesporu koncepční přístup k přidělování grantů. Nová pravidla stanoví tři dokumenty.

  1. Koncepce grantové politiky ukotví, kdo, co, jak a za jakých podmínek může prostředky žádat, jak bude daný projekt vyhodnocen a podle jakých kritérií budou rozděleny peníze. Dosud vládla libovůle.
  2. Jednací řád grantového výboru stanoví lhůty tohoto řízení a průběh hodnocení každé žádosti.
  3. Třetím dokumentem standardizace vstupu a výstupu projektu v soutěži o granty bude  v současné době vznikající strukturovaná žádost. Tato bude v podobě interaktivního formuláře s nápovědou pro požadovaná kritéria a to především včetně strukturovaného rozpočtu předkládaného projektu. Také po ukončení projektu vznikne povinnost realizovaný grant podrobně vyúčtovat.

Doufám, že všechny tyto kroky jednoznačně přispějí ke zprůhlednění systému přidělování grantů na Praze 3 a budou znamenat krok správným směrem. Pokud tedy budou dopracovány dokumenty bodu 2. a 3.

I když jednání grantového výboru nebylo jednoduché, sama jsem osobně vítala snahu napříč politickým spektrem vytvořit koncepční dokument, který má hlavu a patu a může se dále rozvíjet.
Předložená koncepce ke schválení na schůzi zastupitelstva dne 27.9. 2011 však postrádala řadu předem dohodnutých změn!
Představuje si vládnoucí koalice takto opravdu otevřenou a koncepční podporu nebo se jedná o divadlo na „spolupráci“?

Koalice jaksi zapomněla na to, že v odpovědné a politicky korektní společnosti jsou dohodnuté postupy v průběhu pracovního jednání grantového výboru závazné a není možno si je přizpůsobovat podle svého mínění.
Předložený materiál koncepce na schůzi zastupitelstva byl plný gramatických chyb, text je místy srozumitelný až po hlubším prostudování. Předkládané změny zastupitelského klubu ŽnS, jak na schůzi výboru, tak na schůzi zastupitelstva měly přispět k větší srozumitelnosti textu. Ani tyto změny na schůzi zastupitelstva nebyly schváleny.

Z dalších problematických bodů dále zmiňuji.
Na schůzi zastupitelstva bylo řečeno, že dojde k přibližnému zachování částky tohoto fondu i v příštích letech, což v letošním roce bylo 14mil. Kč.
Jedním ze zdrojů financování bude však i nadále výtěžek z odvodů za provozování loterií na Praze 3. Tento postup není zcela v souladu se snahou tato zařízení postupně likvidovat. Je pravda, že návrh obsahuje jiné zdroje a to výnosy z úroků peněžních prostředků MČ a přebytky hospodaření z minulých let. Ale je to dostatečné vzhledem k plánu založit další fond na podporu zdravotně-sociálních projektů v rámci Prahy 3 s předpokládanou výši 2,5 mil Kč?
Velký problém vnímán v transparentnosti výběrového procesu projektů v oblasti zveřejňování informací na www. Osobně jsem ustoupila z pozice, že pravidla zveřejňování nebudou obsažena v koncepci, ale budou ošetřena zápisem ze schůze výboru. Po obdržení zápisu z Výboru jsem však vystřízlivěla. 

Můj návrh zněl jednoznačně. Na jednom místě přehledně a strukturovaně uvést veškeré dokumenty ke koncepci, jednací řád výboru, tabulky s podanými projekty a s přidělenou podporou. Tyto informace by měl dohledat každý zájemce pod kolonkou granty, vždy za příslušný kalendářní rok. S návrhem nové koncepce, nový systém struktury informací na webu. Ani tento návrh nebyl vyslyšen s odkazem, že na současných stránkách jsou všechny uvedené informace již dávno umístěny. Čtenář ať posoudí sám zda uvedené informace jsou skutečně dostatečné (http://www.praha3.cz/urad/granty/index.html).

Je škoda, že nastíněný potenciál nastavení standardního a transparentního procesu výběru grantů na MČ P3 snižují chyby výše jmenované i ignorace nabízeného potenciálu spolupráce opozice.
Po právě proběhlé schůzi zastupitelstva bude naplňování jednotlivých kroků koncepce pod velkou kontrolou opozice i jejích spolupracujících odborníků.

 


Související články

Projednání nové grantové koncepce P3 se blíží

Názory
Úvodem připomenu jen pár faktů z letošního grantového řízení Dne 3. března 2011 proběhlo jednání výboru zastupitelstva pro správu Grantového a podpůrného výboru MČ P3. Cíl tohoto jednání byl jasný. Provést výběr projektů, kterým bude poskytnuta finanční podpora v celkové částce 14 mil. Kč.pokračování
reklama