Ing. Vladislava Hujová, TOP 09: Zpráva o průběhu plnění volebního programu TOP 09 pro Prahu 3

NázoryIng. Vladislava Hujová, TOP 09: Zpráva o průběhu plnění  volebního programu TOP 09 pro Prahu 3

V rámci rubriky „Názory zastupitelů Prahy 3“ zveřejňujeme dokument zaslaný paní starostkou, který by měl být souhrnem splněných, či rozpracovaných programových cílů pro Prahu 3.

 1. Bytová politika MČ Praha 3

Budeme pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu a do privatizace začleníme bez rozdílu všechny domy. Nebudou se realizovat velké rekonstrukce domů zařazených do privatizace.

• Více než tisícovka obecních bytů, která byla zařazena do fondu bydlení MČ Praha 3 byla přeřazena do privatizace. Jedná se o obecní bytové domy v Baranově, Blahoslavově, Jeseniově, Ostromečské a Roháčově ulici. Dále šest domů na Hollarově náměstí a bytový dům v ulici Zelenky-Hajského.
• Pro privatizaci byl sestaven a zvařejněn časový harmonogram přípravy jednotlivých bytových domů na prodej dle zák. č. 72/1994 sb.
• V současné době zbývá privatizovat 111 domů /61 panel, 50 cihla/, tj. cca 2.800 bytů, 170.000 m2 obytné plochy.
• Nebytové prostory a ateliéry nebudou privatizovány, jsou ponechány v majetku MČ a tržně pronajímány.
• Z výnosů privatizace vybudujeme nové malometrážní obecní byty.
• Je zpracována studie Domu s pečovatelskou službou – K Lučinám, s kapacitou 80 malometrážních bytů.
• V roce 2014 proběhne rekonstrukce domu v ulici Bořivojova 27, který posílí bytový fond obce o dalších 27 malometrážních bytů.

Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným, a to za přijatelných finančních podmínek.
 
• Volné a neprodané byty jsou ponechány v majetku obce a tvoří základ bytového fondu pro potřeby obyvatel Prahy 3. 
• V již privatizovaných domech zůstalo cca 500 bytů s nájemníky, kteří neměli o privatizaci zájem a předpokládáme, že po ukončení privatizace MČ zůstane cca 800 nájemních bytů, kdy MČ bude součástí vzniklých SVJ.
• MČ Praha 3 dále má 200 bytů v DPS a počítá i s kapacitou 80 nových bytů DPS K Lučinám.
• Nájem v obecních bytech nebyl zvýšen po ukončení deregulace nájemného /95-98,. Kč za m2 obytné plochy/
• Připravuje se nová metodika pro přidělování obecních bytů.

Podpoříme zvelebení bytových domů v Praze 3 formou zvýhodněných půjček.

• Do fondu obnovy a rozvoje bylo vloženo cca 80 mil. Kč a slouží ke zlepšení technického stavu domů v majetku všech vlastníků na území městské části Praha 3 s vyjma těch, kde alespoň 25 % nájemců resp. spoluvlastníků není občany MČ Praha 3. 
• Vlastníci mohou žádat o bezúročnou půjčku do 499 tis. Kč a opravy domů a také dary až do výše 499 tis. Kč  zpravidla na vylepšení exteriéru domu.

2. Hospodaření a správa majetku MČ Praha 3

Zabezpečíme vyrovnané hospodaření MČ Praha 3 s důrazem na hospodárnost.

• Rozpočet MČ Praha pro rok 2013 se podařilo snížit pod 1 mld. Kč.
 
Provedeme revizi plánovaných investičních akcí.
 
• Byl zrušen dlouhodobý záměr revitalizace všech panelových domů, dle vzoru „Lupáčova“  /investice cca 2,5 mld. Kč/, před privatizací. Ve všech panelových domech budou vyměněna okna a provedeno zateplení fasády /cca 0,5 mld. Kč/.
• Byl odmítnut dlouhodobý investiční záměr na výstavbu podzemních garáží na nám. Jiřího z Poděbrad, kdy mělo být vybudováno 450 garážových stání nákladem cca 800 mil. Kč. MČ Praha 3 disponuje s téměř s kapacitou 800 garážových stání, ale jejich celková obsazenost je na úrovni 70%.
 
Vyhodnotíme systém fungování akciových společností ve vlastnictví MČ Praha 3. Oddělíme manažerské pozice od kontrolních funkcí v orgánech a.s.

• V září 2012 byl přijat záměr sloučení jednotlivých akciových společností majetkového holdingu městské části Praha 3 do jedné akciové společnosti.
• Bude pouze Správa majetkového portfolia a.s., která bude zabezpečovat všechny činnosti, které spadaly do působnosti SKM a.s., IR a.s., PP a.s.

3. Územní rozvoj a doprava v Praze 3

V rámci revitalizace Nákladového nádraží Žižkov prosadíme vybudování nové čtvrti s veškerou občanskou vybaveností, která bude přínosem pro všechny obyvatele Prahy 3.

• NNŽ bylo v březnu 2013 definitivně vyhlášeno nemovitou kulturní památkou, rozhodnutí ministerstva kultury  je velmi důležité, nyní se mohou spustit reálné kroky ke změně územního plánu v oblasti nákladového nádraží Žižkov,
• URM ve spolupráci s radnicí Prahy 3 a se třemi vlastníky pozemků v lokalitě NNŽ připravuje podkladovou studii pro změnu stávajícího územního plánu, která by měla být hotova do 6/2013. Automobilová doprava bude vedena ve stávající stopě komunikací tj. okolo NNŽ a tramvajové spojení bude vedeno středem v kolejové stopě dráhy. 
 
Prosadíme vybudování přiměřeného počtu malometrážních bytů pro zabezpečení bytové politiky MČ Praha 3 ve velkých developerských projektech.

Zpracujeme urbanistickou studii revitalizace spodního Žižkova, včetně lepší dostupnosti vrchu Vítkova.

• Jsou zpracovány studie vstupů na Vítkov a jednáme se SŽDC o převodu příslušných pozemků, aby se tento projekt mohl realizovat.
 
Prosadíme revitalizaci vrchu Vítkova, území Parukářky, kopečku na Sv. kříži a území Na Krejcárku tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity obyvatel Prahy 3.

• V rámci změn územního plánu jsme zamezili další výstavbě v oblasti Parukářky.
• Zpracovává se příprava PPP projektu restaurace na Parukářce.
• Vrch Vítkov, který je ve správě HMP, se společně snažíme zpopularizovat, 13.7. 2013 zde proběhne středověká slavnost „Husité na Vítkově“
 
Uvedeme do souladu způsob využití území s označením v územním plánu v oblasti zahrádkových osad Na Balkáně tak, aby činnost zahrádkářů nebyla ohrožena.
 
• Požadavek na zachování zahrádkových osad byl uplatněn MČ Praha 3 v připomínkách k zadání Metropolitního plánu.
• Prosadíme rozšíření systému parkovacích zón na Jarov. Spolu s výstavbou obecních bytů vybudujeme k pronájmu nová krytá parkovací stání.
• Již v roce 2011 byla MHMP předána žádost a podklady pro rozšíření zón placeného stání na celou Praha 3, doposud nám nebylo vyhověno.
• Přímé spojení Jarova s metrem A - Želivského, o které cestující přišli loni v září, by od  července 2013 měla zajišťovat tramvaj číslo 11.

4. Životní prostředí Prahy 3

Zabezpečíme důsledné dodržování vyhlášek, týkajících se čistoty veřejných prostranství.
 
• Radnice zakoupila a nechala v ulicích rozmístit kontejnery na sběr použitého textilu a obuvi. Speciální žluté kontejnery jsou umístěny ve třech lokalitách: Ondříčkova ulice (u vchodu do prodejny Albert), Koněvova ulice 205 a nároží Vinohradská/Velehradská ulice.
• Nový sběrný dvůr byl otevřen v ulici Malešická 74, v areálu Vackov a nadále zůstává v provozu i SD Pod Šancemi 444/1, Praha 9 (Spojovací).
 
Vybudujeme ve vhodných lokalitách „psí louky“ pro volný pohyb a hry psů.
 
• Praha 3 spolupracuje na novele vyhl. Hl. m. Prahy z roku 2001, o ochraně veřejné zeleně, jejíž součástí je i stanovení lokalit volného pohybu psů na území Prahy 3.
• V říjnu 2013 proběhne na nám. J. z Poděbrad „Den domácích mazlíčků“ osvětová akce MČ Praha 3 především pro majitele psů.
 
Vysadíme nové stromy na území Prahy 3 pro snížení prašnosti a hluku v ulicích.
 
• V Jagellonské ulici bylo v listopadu 2011pokáceno starých15 trnovníků akátů a následně se vysadilo 23 stromů s cílem zachování jednotného rázu ulice.
• Od roku 2002 v rámci programu „Obnova uličních stromořadí v  Praze 3“, nechala MČ Praha 3 vysadit přes 600 stromů a bude i nadále investovat prostředky do další dosadby stromořadí.
• V současné době je zpracovaná dokumentace na dosadbu  stromořadí v ulicích Fibichova, Velehradská, Jeseniova, Hájkova a Zelenky-Hajského.
• Radnice zažádala o dotaci v  roce 2011 na projekt z  Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady projektu byly naplánovány na 8  754  396 Kč, radnice se měla na nákladech podílet 10 procenty. Dotace byla schválena, ale na základě odmítavé reakce občanů nebyla přijata  MČ Praha 3 tato dotace projektu 88 betonových truhlíků s akáty v Olšanské ulici.
• MČ Praha 3 se stala pořadatelem odborného semináře  s názvem Význam a postavení záhonů ve veřejném prostoru, kam se sjeli nejlepší zahradní architekti a krajináři z celé České republiky
• Z Komenského náměstí zmizely parkující automobily a neudržovaná plocha veřejné zeleně , kterou převedlo hlavní město Praha na MČ Praha 3, se změní na veřejný park.
• Praha 3 získala v celostátní soutěži titul Park roku 2012 za obnovu vnitrobloku v ulici Za Žižkovskou vozovnou.
• Malý parčík v Kouřimské ulici, který měl zcela zmizet z mapy Prahy 3 se změnil v upravený moderní park.
 
Zasadíme se o předláždění chodníků.
 
• V roce 2012 bylo předlážděno 6000 m2 chodníků i když radnice Prahy 3 uvolnila z rozpočtu MČ téměř 30 mil. Kč, tak je to pouze menší část, kterou jsme požadovali od TSK realizovat. 

5. Bezpečnost v Praze 3

Prosadíme zvýšení počtu městských strážníků v ulicích Prahy 3, zajistíme přítomnost strážníků v problémových lokalitách, v okolí heren a zastaváren, v parcích a v okolí škol.
 
• Nejpozději do konce roku 2014 by měly podle plánu radnice zmizet z ulic Prahy 3 všechny hazardní herny, kromě 7 kasin, které budou podléhat přísnějším pavidlům. Ve vyhl. HMP z roku 2007 bylo na území Prahy 3 povoleno provozovat hazard na téměř 140 místech.
• Na konci roku 2012 skončilo v hernách 415 výherních hracích přístrojů, jejichž povolování spadalo do kompetence MČ Praha 3 a průběžně ubývá i počet VLT.
• V Praze 3 v současnosti zbývá 77 provozoven, kde je umístěno cca 550 videoloterijních terminálů. Tyto přístroje bubou od července 2013 rušeny ve správním řízení ministerstvem financí, což umožnilo nedávné rozhodnutí Ústavního soudu, takže je velká naděje, že herny z Prahy 3 zmizí ještě před termínem 12/2014.
• MČ podala trestní oznámení na občanské sdružení „Život je hrou“, které na Praha 3 má otevřeny kluby dle našeho názoru s nelegálními hernami. Další trestní oznámení jsou podána na majitele domů, kteří pronajímají nebytové prostory klubům tohoto občanského sdružení.
• MČ využije možnosti dané rozhodnutím Ústavního soudu a bude postupně žádat MF ČR o zrušení heren ve správním řízení, a to ještě před termínem 12/2014.
• Od září 2012 podporuje radnice bezplatné kurzy bezpečného chování a sebeobrany pro seniory a ženy ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka. Kurzy probíhají tradičním stylem výcviku MUSADO.
• V listopadu 2012 jsme otevřeli novu služebnu Městské policie v Lupáčově ulici.
• Městský monitorovací kamerový systém na území Prahy 3 se rozšířil na 26 míst s finanční podporou MČ Praha 3.

6. Zdravotnictví a sociální služby

Zajistíme dostatečný rozsah a kapacitu zdravotní péče a sociálních služeb pro obyvatele Prahy 3.
 
• Požádali jsme MHMP a Ministerstvo zdravotnictví o změnu smluv tak, abychom mohli náležitě udržovat  Vinohradskou polikliniku a zabezpečovat její provoz.
• Připravujeme výstavbu nového domu s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám.
 
Podpoříme terénní sociální práci a služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci.
 
• Poskytovatelé sociálních služeb na území Prahy 3 mohou využívat při svých žádostech o udělení daru nový jednotný formulář. Záměrem nové metodiky je zpřehlednit a zjednodušit postup při podávání žádostí a současně tak i nastavit transparentní pravidla pro financování sociálních služeb v Praze 3.
 
Zřídíme babybox na území Prahy 3.

7. Školství a volný čas

Zvýšíme kapacitu míst v předškolních zařízeních, a to vybudováním mateřských škol v nevyužívaných prostorách základních škol.
 
• Od září 2013 vznikne 56 nových míst pro předškoláky v prostorách ZŠ Chmelnice v ulici K Lučinám, zvýší se tak kapacita míst v městských mateřských školách na 1866 dětí.
• V letošním roce bude započata výstavba nové MŠ v areálu ZŠ V Zahrádkách – Jarov, kapacita bude 100 míst a předpokládá se dokončení 12/2014.
 
Podpoříme projekty spojené s mimoškolskou aktivitou dětí a mládeže, zaměřené na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity.
 
• V březnu 2013 byla přijata koncepce podpory sportovních organizací na území Prahy 3. K finanční podpoře nestátních neziskových sportovních a tělovýchovných organizací budou použity peníze z odvodů v výherních automatů, které MČ získá od MHMP. 
• Cca 4 mil. Kč ročně je přidělováno v rámci grantových řízení pro oblast podpory výchovy a vzdělávání.

8. Kultura v Praze 3

Zajistíme transparentní systém rozdělování grantů MČ Praha 3.
 
• Grantové žádosti jsou od letoška hodnoceny dvojstupňově, tj. první kolo hodnotí komise, dle své působnosti a dále seřazené pořadí žádostí je postoupeno v vyhodnocení Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu. Vznikla nová možnost tzv. Rychlého grantu až do výše 25.000,- Kč, která řeší operativní záležitosti žadatelů během roku.
• Ročně je rozděleno v rámci grantů cca 15 mil. Kč.
 
Podpoříme nové i stávající umělecké projekty na Praze 3. Uspořádáme výstavy a prezentace mladým umělcům.
 
• Galerie pod radnicí organizuje pravidelně akce, vstup je zdarma.
• Pro podporu umělecké komunity jsme se rozhodli neprivatizovat ateliéry, zachovat do budoucna jejich počet pro potřeby umělců  a nadále je pronajímat.
• Radnice ročně dotuje téměř 15 mil. Kč  své příspěvkové organizace kulturního charakteru, jedná se o Žižkovské divadlo, Atrium a Junior klub Na Chmelnici.
 
Instalujeme nové naučné tabule u významných staveb a míst Prahy 3 pro rozvoj turismu.
 
• Do konce roku 2013 bude otevřeno Informační centrum Prahy 3 na rohu nám. J. z Poděbrad a ulice Milešovské, které bude poskytovat i turistické informace.

9. Občan a MČ Praha 3

Budeme pravidelně pořádat „Den otevřených dveří u starosty“. Každý občan Prahy 3 bude moci přímo starostovi přednést své problémy či návrhy.
 
• Během svého působení ve funkci starostky jsem přijala každého občana, který o to požádal a hodlám v tomto pokračovat.
 
Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 3 a zjednodušíme komunikaci občana s úřadem.
 
• Radniční noviny letos mění svou grafickou podobu, byla přijat nová koncepce RN, která dala i významný prostor názorům opozičních zastupitelů. 
• Významně se snížily náklady na redakci, tisk a distribuci RN. Redakce je zabezpečovány prostřednictví zaměstnanců radnice.
• Během tohoto roku dojde ke změně webových stránek MČ Praha 3 tak, aby informace měly vyšší vypovídající hodnotu a systémovější zpracování.
• Od 6/2012 vznikla komise pro otevřenost a transparentnost, která dbá aby byly uveřejňovány informace na webu v maximální možné míře.
• Během následujících let je plánována rekonstrukce budov v okolí Havlíčkova náměstí tak, aby bylo možno centralizovat všechny odbory ÚMČ do jedné lokality, čímž by byl občanům nabídnut vyšší komfort při vyřizování úředních záležitostí.
• V roce 2011 Úřad městské části zvítězil v  programu Národní ceny kvality České republiky. Právo užívat ocenění Společensky zodpovědná organizace, které je ve více než 80 zemích světa považována za nejprestižnější, jaké může firma či organizace v soutěži vůbec vyhrát..
• Efektivní ÚMČ Praha 3, je projektem podporovaným Evropským sociálním fondem v České republice - Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“(OP. Jeho hlavním cílem je zlepšit efektivnost Úřadu MČ Praha 3, zkvalitnit jeho řízení a v návaznosti zlepšit kvalitu veřejných služeb, které úřad zabezpečuje. Tento projekt byl spuštěn žižkovskou radnicí začátkem roku 2013.
 
  

 


Související články

Jackpot Prahy 3

Radnice v boji proti hazardu hlásí úspěchy. Oproti minulosti je dnes v ulicích Prahy 3 jen polovina heren a kasin, největší změny mají ale teprve přijít. Opozice považuje plán za nedostatečný.pokračování

Nové vedení Prahy 3 zastavilo penězovod z Radničních novin

Sledovali jsme vývoj nákladů na tisk, distribuci a grafické zpracování Radničních novin v období od roku 2005 do současnosti. Ačkoliv to čtenář nijak nepostřehl, pohyby cen ve zmíněných letech dosahují mnoha set procent. Přitom nejde o malé peníze, jelikož ještě v roce 2011 tyto výdaje činily bezmála 600 000 Kč měsíčně. Proč?pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Fraška pod taktovkou ODS

Názory
Dnes 24.5.2013 od 15hod. se konalo mimořádné zasedání ZMČ Praha 3. Body programu jsou pouze kouřovou clonou křečovité snahy ODS poukázat na správnost rozhodování, proces vedení Radnice a přístupu k občanům v letech minulých. Zda jim jejich upřímnost někdo uvěří ? To si asi každý musí sám udělat obrázek. Dle mého názoru, byl obsah programu pouze prázdným ...pokračování
reklama