Stadion Viktoria Žižkov: otázky Nadačního fondu + komentář Kauzy 3

Stadion Viktoria Žižkov: otázky Nadačního fondu + komentář Kauzy 3

Před několika dny Kauza 3 publikovala článek popisující majetkové vztahy vázající se k stadionu Viktoria Žižkov a přehled jejich vývoje. Nejsme ale jediní, kdo se tématem podrobněji zabývá. Na začátku října zažádal známý Nadační Fond proti korupci. Na co se ptal a jak si jeho pozornost vyložit?

Známý Nadační fond proti korupci finančníka Karla Janečka zažádal radnici Prahy 3 o vyjádření k velkému množství podrobných otázek. Otázky i odpovědi jsou dostupné na webu radnice a přehledně je také přebíráme na konci tohoto komentáře. Je z nich zřejmé, že za nimi stojí pečlivá analytická práce, která se snaží odhalit, jestli radnice postupovala ve veřejném zájmu. Jde o celé spektrum dotazů na různé kroky.

Obecně totiž nelze v kauze stadionu najít jedno rozhodnutí, nebo právní úkon, který by byl zřetelně podezřelý z nekalých úmyslů. Ani celková bilance není jednoznačně negativní. Na začátku (dejme tomu v roce 1992) vlastní radnice všechny pozemky, ale žádné objekty stadionu. Na konci sice má vlastnit jen něco přes polovinu pozemků, ale za to i se stadionem, který na něm stojí (situace, ke které nyní spějeme, i když zbývá odkoupit několik objektů). Dává to jistý smysl. Aby radnice mohla nakládat se svým majetkem v zájmu obce, musí jej mít pod kontrolou. 
Prostor pro pochybnosti tedy leží v souslednosti jednotlivých kroků a jejich parametrech. Skutečně byl vybraný postup nejlepší možný? Byly sjednané ceny pro radnici výhodné, nebo někomu pomáhaly? Nepomáhaly náhodou fotbalovému klubu Viktoria Žižkov, který je ale už přes dvacet let zcela soukromý? Kolik peněz do něj různými prostředky radnice vložila? Nebo pomáhaly někomu jinému? Takové a podobné znepokojení je cítit pod otázkami Nadačního Fondu.
V obecné rovině nemusí být vždy špatně, když obec podporuje fotbalový klub, který hraje na jeho území. Odůvodnit se to dá starostí obce o rozvoj sportu a její vnější prezentaci. Ostatně radnice Prahy 3 svou podporu otevřeně přiznala a v tomto roce fotbalové Viktorce otevřeně věnovala 2 miliony korun. I na to se Fond ptá. Jeho otázky jsou důkladné a dobře zpracované.
Fond se ptá a radnice odpovídá. I když často jde o rozhodnutí, které byla učiněna ještě v době, kdy jí vládla jiná politická strana. Odpovídá přímo a otevřeně. Jak v odpovědích obstála, posuďte sami.
****
Původní text zde.
 
Pro přehlednost jsme text otázek a odpovědí propojili, aby se v nich dalo lépe orientovat. Obdobně formátování je dílem autora článku.

Nadační fond (NF): Vážení, obracíme se na Vás jménem Nadačního fondu proti korupci, se sídlem Praha 1, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, IČ: 248 21 659, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 835, ve věci žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáme Vás o poskytnutí informací, respektive odpovědí na níže uvedené otázky týkající se problematiky FK Viktoria Žižkov.

Radnice (R): K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zaslané 11.října 2013 sděluji :

Městská část Praha 3 přijala 17. 9. 2002 usnesením zastupitelstva č. 483 Zásady postupu při dostavbě a rekonstrukci městského stadionu při Seifertově ulici. Součástí tohoto usnesení byl i záměr uspořádání majetkoprávních vztahů mezi Městskou částí Praha 3 a FK Viktoria Žižkov a.s. a to odkoupením již zrekonstruovaných tribun a také zrušení smlouvy o výpůjčce části pozemku z května roku 2000, která byla uzavřena na dobu 80 let s jednostrannou obcí na dalších 80 let a neumožňovala Městské části Praha 3 s těmito pozemky disponovat.

Následně na to byla uzavřena v září 2002 smlouva o koupi severní tribuny včetně její součásti a to budovy pod touto tribunou za cenu 10 mil. Kč a v dubnu 2003 smlouva o koupi jižní a západní tribuny za cenu 13 mil. Kč. Současně byl uvedený majetek pronajmut FK Viktorii Žižkov a.s. za částku 1,2 mil. Kč za rok.

Stručný popis historie uvádíme pro vysvětlení postupu Městské části Praha 3 u Vámi uváděných otázek. Popsaným krokem došlo k tomu, že Městská část Praha 3 se stala cca třetinovým vlastníkem stadionu. Tento stav znemožňuje efektivní nakládání s majetkem ať již formou prodeje a tím okamžitého návratu investic s případným ziskem, nebo pronájem tohoto majetku jako celku za výhodnou cenu pronájmu s co nejkratší ekonomickou návratností.

K zajištění svých investic byla proto Městská část Praha 3 nucena podniknout kroky ke scelení majetku v jejím vlastnictví. Současně je účelné podotknout, že fotbalový stadion Seifertova ulice umožňuje svým technickým vybavením hrát evropské soutěže UEFA a o jeho prodej příp. pronájem jako celku je signalizován významný zájem.

A nyní jednotlivě k Vašim otázkám:

(NF): V roce 2012 odkoupila městská část Praha 3 od FK Viktoria Žižkov technologii na vyhřívání trávníků s kotelnou:

1) Za jakou cenu MČ P3 tyto technologie odkoupila? (R): Cena 9 494 000,-Kč včetně DPH.

2) Jaký byl účel nákupu této technologie ze strany městské části? (R): Sjednocení majetku stadionu Seifertova ulice ve vlastnictví MČ Praha 3.

3) Na základě čeho byla tato cena stanovena? (R): Znalecký posudek č. 2745-55/2012

4) Jakou metodikou byl majetek oceněn? (R): Metodický postup dle Mezinárodních standardů pro oceňování majetku TIAVSC užitím metod ocenění nemovitého majetku a to metody výnosné, metody zjištění věcné hodnoty, metody  pro ocenění pozemků, metody porovnávací a aplikací těchto metod

5) Kdo je autorem toho posudku? (R): Ing. Ladislav Šelepa – znalec nemovitostí, Ing. Vítězslav Rázek CSc. – znalec movité věci a technologie.

6) K jakému účelu MČ Praha 3 tyto technologie využívá? (R): Zajištění vytápění hrací plochy fotbalového stadionu pro splnění kritérií UEFA.

7) Jaký obrat a zisk generují tyto technologie ve správě městské části Praha 3? (R): Nájemní smlouva 1,2 mil. Kč/rok.

8) Jaká je ekonomická návratnost této investice? (R): V současné době cca 20 let.

(NF): V roce 2013 rada městské části Praha 3 rozhodla o rozšíření ostrahy nemovitého majetku MČ Praha 3 také na objekt stadionu FK Viktoria Žižkov:

9) Jaký byl důvod tohoto kroku? (R): Vzhledem k tomu, že cca 70% majetku je ve vlastnictví MČ Praha 3 jde o zajištění ostrahy vlastního majetku v době mimo pracovní dobu zaměstnanců FK Viktoria Žižkov a.s., kdy stadion je prázdný tj. od 16hod. do 8hod., ve všední dny a celodenně o víkendech jedním pracovníkem ostrahy

10) Jaké měsíční náklady ostraha zmíněného objektu generuje? (R): Měsíční náklady činí  23 500,-Kč

11) Jakým způsobem se na těchto nákladech podílí FK Viktoria Žižkov? (R): FK Viktoria Žižkov a.s. zajišťuje službu pouze po dobu konání fotbalových zápasů.

V roce 2013 rada městské části Praha 3 schválila dar FK Viktoria Žižkov:

12) Jaká byla výše tohoto daru? (R): Výše daru 2 mil. Kč.

13) Jaký byl účel tohoto daru? (R): Podpora klubu ke 110 letému výročí jeho založení.

14) Proč byl dar schválen mimo standardní grantové schéma? (R): Nešlo o schválení mimo standartní grantové schéma. Městská část Praha 3 uděluje granty ze svého rozpočtu na řadu účelů uvedených na webových stránkách MČ Praha 3. Dále uděluje granty z dotací hl. m. Prahy účelově určené pro podporu sportovních aktivit. Výše uvedený dar byl poskytnut z těchto dotací.

15) Kolik činí celková suma peněz, kterou městská část Praha 3 v letošním roce podporuje sportovní organizace na svém území? (R): K dnešnímu datu 10 333 200,-Kč.

(NF): Rada městské části Praha 3 deklarovala zájem odkoupit od Viktorie Žižkov další majetek v areálu jejího stadionu:

16) O jaký majetek se jedná?

(R):

- Čtyři stožáry s umělým osvětlením hrací plochy stadionu

- Dvoupatrová administrativní budova

- Konstrukce východní tribuny stadionu

17) Jaká je uvažovaná kupní cena tohoto majetku? (R): Odhady na tento projekt dosud nejsou zpracovány, velmi obecně lze uvažovat o kupní ceně okolo 20 mil. Kč.

18) K jakému účelu tento majetek bude městské části Praha 3 sloužit? (R): Konečné sjednocení majetku fotbalového stadionu Seifertova ulice ve vlastnictví Městské části Praha 3 s cílem jeho efektivního využití

19) Jaká je předpokládaná ekonomická návratnost této investice? (R): V případě prodeje tohoto majetku okamžitá s očekávaným ziskem. V případě pronájmu jakou součástí sceleného majetku stadionu max. 15 až 20 let.

(NF): Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Informaci požadujeme jako právnická osoba Nadační fond proti korupci, IČO 24821659, zastoupená ředitelem Ing. Petrem Soukenkou, bytem Nehvizdy, Na Vodoteči 333, PSČ 25081.

S úctou Ing. Petr Soukenka, ředitel

(R): Závěrem chceme pouze konstatovat, že jsme připraveni zodpovědět další dotazy k uvedené problematice a poskytnout příslušné dokumenty. Kroky Městské části Praha 3 jsou důsledkem rozhodnutí z období let 2000 až 2003, které jsme na začátku popsali a domníváme se, že právě jimi vynucené scelení majetku fotbalového stadionu Seifertova ulice umožní efektivní a účelnou návratnost investicí Městskou částí vložených.

S pozdravem Ing. Josef Heller, MBA, zástupce starostky

-----------------------------------------------------

Městská část Praha 3 pořádá v Olšance v úterý 12.11. od 18 h diskusi o FK Viktoria Žižkov. Na diskusi byl pozván předseda představenstva FK Viktoria Žižkov a.s. Luděk Vinš a zástupce Fotbalové asociace ČR (FAČR). Pozvánku dále dostali zastupitelé městské části a předseda představenstva společnosti Viktoria Žižkov a. s. Jiří Muška.


Související články

Kdo vládne Praze 3?

Jaké strany podporují současné vedení Prahy 3? Kdo opustil TOP 09 a obrátil se proti starostce Hujové? Podívejte se na přehlednou grafiku shrnující nejdůležitější změny ve vedení městské části od voleb v roce 2010.pokračování

Jackpot Prahy 3

Radnice v boji proti hazardu hlásí úspěchy. Oproti minulosti je dnes v ulicích Prahy 3 jen polovina heren a kasin, největší změny mají ale teprve přijít. Opozice považuje plán za nedostatečný.pokračování

Rekord Prahy 3? Podzemní kontejnery

V třetí městské části stojí více než polovina všech podzemních kontejnerů v Praze. Vypadají hezky, ale podle ohlasů jsou nepraktické a staví se podle nevýhodné smlouvy. Na kolik výstavba jednoho přijde? Budou se stavět další?pokračování

Stadion Viktoria Žižkov: fakta

Téma žižkovského stadionu provází politiku na Praze 3 už od revoluce. Radnice nedávno vypověděla nájemní smlouvu kultovnímu fotbalovému klubu Viktoria Žižkov. Jaká část stadionu je ale obecní a co je v soukromých rukou? Spletenec vztahů je tak složitý, že se v něm stěží orientují jak fanoušci klubu, tak politici. Přinášíme přehled hlavních vazeb.pokračování
reklama