Ing. Tomáš Mikeska: Komentář k rozpočtu MČ Praha 3

NázoryIng. Tomáš Mikeska: Komentář k rozpočtu MČ Praha 3

Rozpočet obsahuje standardní položky rozpočtu obcí, má však řadu kumulovaných položek, které nejsou v komentáři upřesněny a poskytují prostor pro korupci. V rozpočtu je i řada překlepů a neopravených textů. Členové rady a příslušný místostarosta, který rozpočet předkládá, měli již dávno tyto technické nedostatky opravit.

 

Z věcného hlediska jsou některé položky Rozpočtu 2010 neúměrně vysoké a komentáře jsou nekonkrétní a nejasné. Jedná se zpravidla o položky nad 10 mil. Kč, které jsou pravděpodobně záměrně kumulovány. Předložený rozpočet na rok 2010 dává široký prostor pro nekontrolovatelné utrácení úředníků a radních městské části Praha 3.
V následujícím textu je provedeno srovnání rozpočtu z roku 2005 a 2010 u vysokých a kumulovaných položek, které nejsou dostatečně specifikovány v rozpočtu 2010 a které byly za 5 let neúměrně navýšeny.

Strana 13: 7 mil. 526 tisíc Kč „Junior klub Na Chmelnici“
Příspěvková organizace MČ Praha 3, která realizuje „nevýdělečnou kulturu“ v Paláci Akropolis. Junior klub Na Chmelnici po přesídlení z Chmelnice do Paláce Akropolis ztratil svou tvář, neboť dotuje provoz Paláce Akropolis.
Od roku 2005 se navýšil rozpočet Junior klubu z 4,9 mil. Kč na 7,5 mil. Kč.

Strana 15: 3,52 mil. Kč „Radniční noviny“
Noviny slouží jen pro potřeby vedení radnice, opoziční zastupitelé nemají do Radničních novin přístup. Za 3,5 mil. Kč prezentují vládnoucí ODS na Radnici.
Od roku 2005 se navýšil rozpočet z 1,9 mil Kč na 3,5 mil. Kč.
 
Strana 14: 13 mil 789 tisíc KčNákup ostatních služeb v Kultuře“
Podle vyjádření zpracovatelů rozpočtu za 13,8 mil Kč bude pořízeno toto: Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Svoboda pro Tibet, Vinohradské vinobraní, výstava k 20. výročí pádu totality, Dokument „Šumný Žižkov“, Nekonvenční žižkovský podzim, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkovský výtvarný salón, Jazzový festival, vernisáže a výstavy, vánoční besídka pro zaměstnance, volejbalový turnaj, vánoční trhy a koncerty). Tato položka dále zahrnuje výdaje na tisk reklamních předmětů, média a PR, průzkum veřejného mínění, ročenku, inzerce v tiskových médiích, slavnostní setkání se sponzory, dětské soutěže, Žižkovský výtvarný salon a ostatní služby (jubilejní svatby, vítání občánků apod.).“
Pro každou plánovanou kulturní akci musí být v rozpočtu specifikovány finance. Rozpočet otevírá prostor pro korupci. Částkou 13,8 milionu korun mohou radní a úředníci volně disponovat a nakupovat služby od agentur podle svého uvážení, dokud se částka 13,8 mil. Kč nevyčerpá.
Proč je v textu Žižkovský výtvarný salon 2x? Znamená to tedy, že radnice bude pořádat Žižkovský výtvarný salon 2x ročně?
Od roku 2005 se navýšil rozpočet na nákup „ostatních služeb v kultuře“ z 4,4 mil Kč na 13,8 mil. Kč.
 
Strana 21: 45 mil. 400 tis. Kč „Nákup ostatních služeb v oddíle Ochrana životního prostředí“
Podle vyjádření zpracovatelů rozpočtu za 45,4 mil. korun bude pořízeno toto: „ Na této položce se promítají náklady na údržbu zeleně a patří sem např. smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně, práce doplňující komplexní údržbu zeleně, výsadba stromů a keřů, výsadby, oplocení záhonů letniček a trvalek, zálivka nových výsadeb, manipulace a dodávky zeminy, dodávka a aplikace hnojiv a pesticidů, oplocení trávníkových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů, údržba psích WC, likvidace černých skládek v zeleni, údržba ekologického WC na dětském hřišti Pod Kapličkou, deratizace v zeleni, nepravidelná údržba zelených ploch na území městské části Praha 3, otvírání, zavírání a úklid dětských hřišť, vánoční stromy, údržba stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úklid chodníků, koše na psí exkrementy, obnova uličních stromořadí. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajské zahrady.“
Text a zdůvodnění jsou zcela nejasné, na rozdíl od kultury, kde je uveden seznam kulturních akcí, zde není ani seznam parků, kde budou prostředky na údržbu realizovány, náhodně jsou uvedeny jen dva parky městské části. O rozpočtu by zastupitelé neměli hlasovat, pokud nebude proveden řádný rozpis výdajů na všechny hlavní parky v MČ Praha 3.
Od roku 2005 se navýšil rozpočet na nákup ostatních služeb v oddíle „Ochrana životního prostředí“ z 29,3 mil Kč na 45,4 mil. Kč.
 
Strana 38: 542 mil. Kč „Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu MČ Praha 3
U investičních akcí do bytového a nebytového fondu Prahy 3, které se realizují v několika letech, chybí celkový rozpočet na investici. Pokud občan nahlédne na webové stránky MČ Praha, 3 zjistí např., že pro panelový dům Lupáčova je rozpočtována na roky 2008 až 2010 neuvěřitelná částka 623,9 mil. Kč. Jaký je skutečný rozpočet pro investici do panelového domu v Lupáčově ulici? Na jakou částku byla uzavřena smlouva s dodavatelem projektových a stavebních prací? Má zastupitel schvalovat navýšení rozpočtu v roce 2010, nebo v roce 2008 a 2009 nebyly finanční prostředky na stavbu Lupáčova čerpány? To se z rozpočtu nedozvíte, ale zjistíte, že MČ Praha 3 otvírá volný prostor pro korupci. 
Od roku 2005 se navýšil rozpočet na Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu z 50,1 mil. Kč na 542 mil. Kč.
 
Strana 47 a 48: 61 mil. 41 tisíc Kč „Mandátní odměna za správu bytového fondu pro SKM“
Podle vyjádření zpracovatelů rozpočtu MČ Praha 3 zaplatí za správu bytového a nebytového fondu 61 mil. korun a komentuje to takto: „Plánovaná mandátní odměna pro rok 2010 je valorizována průměrnou inflací měsíce července 2009 tj. 3,1 %. Jedná se o odměnu včetně kráceného DPH na vstupu. Definitivní výše mandátní odměny bude známa až po vyhlášení inflace za měsíc září 2009, což bude v první dekádě měsíce října. V odměně je zohledněno očekávané navýšení v souvislosti s rozdělením SKM Praha 3, a.s. na tři akciové společnosti. Nově vzniklá Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.“
Text psal asi někdo z SKM v září 2009 a nikdo z radních MČ Praha 3, kteří rozpočet projednávali, se neobtěžoval jeho čtením. Dají SKM bianko šek i zastupitelé Prahy 3?  
Od roku 2005 se navýšila rozpočtovaná částka na mandátní odměnu za správu bytového fondu ze 47,2 mil Kč na 61 mil. Kč. Přitom bytů je cca o 30-40 % méně než v roce 2005.

 

 


Související články

Ing. Tomáš Mikeska, SNK ED: Komentář k rozpočtu Prahy 3 na rok 2009

Názory
Rozpočet 2009 předložený k projednání na zasedání zastupitelstva je standardní a léta neobměňovaný. Celkový objem rozpočtu Městské části Praha 3 je skoro 1 miliarda, přesně 968 943 700,- Kč. Hlavním problémem rozpočtu je to, že téměř polovinou rozpočtu nedisponují zastupitelé nebo rada popřípadě úřad městské části, ale akciová společnost Správa ...pokračování

Ing. Tomáš Mikeska, SNK ED: Postřehy z jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 17.3.2009

Názory
Několik zastupitelských postřehů z posledního jednání a přehled hlasování jednotlivých zastupitelů o vložení obecních pozemků do projektu Viktoria Žižkov center.pokračování

Videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 8.12.2009

Již potřetí suplujeme práci radnice Prahy 3 a přinášíme kompletní videozáznam jednání zastupitelstva. Tentokrát se vše odehrálo v nezvyklém prostředí hotelu Amedia Theatrino. Záznam je rozdělený dle programu jednání.pokračování

Rozpočet Prahy 3 na rok 2010

Jedním z bodů lednového zastupitelstva bude jistě schválení rozpočtu na rok 2010. Jeho navrhovaná podoba se čerstvě objevila na úřední desce Prahy 3. Rozpočet oproti loňsku narostl - celkový objem výdajů je 1 218 167 000,- Kč. pokračování
reklama