Ing. Tomáš Mikeska: Utajovaná Strategická koncepce a program rozvoje MČ Praha 3

NázoryIng. Tomáš Mikeska: Utajovaná Strategická koncepce a program rozvoje MČ Praha 3

V pondělí 22. 2. 2010 byli zastupitelé pozváni na představení Strategické koncepce a programu rozvoje MČ Praha 3, materiály v rozsahu cca 130 stran jim byli dodány na CD poštou dne 18.2.2010. Dostavil se zpracovatel Ing. Jiří Lauerman, starostka, zástupce starostky Matušek ,2 úředníci z odboru Územního plánování a opozice T. Mikeska, M. Stropnický, O. Rut, M. Chmelová, M. Kucián a B. Nigrín. Po přednesení kritických připomínek od O. Ruta, T.Mikesky a M. Kuciána starostka odešla pak odešel i zástupce starostky. Písemné připomínky předal O. Rut. Ostatní přednesli připomínky ústně. Tak strohé a smutné bylo projednávání strategické koncepce Prahy do roku 2015.

Většina připomínek byla směřována především k utajenému způsobu projednávání strategického plánu. Demokratická města takto závažný dokument projednávají se širokou veřejností, bývají ustaveny poradní sbory a občané jsou informováni o projednávání prostřednictvím místního tisku. V Praze 3 je strategický plán utajován i před opozičními zastupiteli. Pouze dva měsíce před jeho plánovaným schválením na dubnovém zasedání zastupitelstva je předložen k diskuzi, z jednání však představitelé Městské části Praha 3 předčasně odejdou a vůbec odchod nevysvětlí. Toto je obraz řízení Městské části Prahy 3 ODS, jedinou politickou stranou.

Připomínky T. Mikesky:
Analytická část je zpracována jen povrchně a nedbale. V analýze je řada věcných chyb, chybí seznam použité literatury, zpracovatelé neznají Prahu 3, např. neví, že Riegrovy sady nejsou v Praze 3. Předložené tabulky členění ekonomických činností OKEČ a CZ-NACE jsou totožné, protože činnost CZ-NACE je jen převod z OKEČ, který provedl statistický úřad podle pokynů Evropské unie. Na straně 25 píší zpracovatelé, že „MČ Praha 3 má jen velmi omezené možnosti, jak vlastní politikou ovlivňovat objem a strukturu příjmů rozpočtu MČ Praha 3“ na straně 19 však je konstatováno, že v letech 2006-2008 vedlejší hospodářská činnost Prahy 3 (prodej domů) tvořila 53% příjmů. Tedy 53% příjmů si vytvořila sama Praha 3 prodejem obytných domů.  Tento rozpor analýza vůbec neobjasňuje.
Ve výčtu kulturních zařízení v analytické části chybí koncertní centrum Atrium, kino AERO, dva koncertní sály v Hudebním gymnázium na Komenského náměstí. Ve společenských a kulturních aktivitách nenajdete Nekonveční žižkovský podzim, Klub přátel Žižkova a mnoho dalších významných kulturních akcí a občanských sdružení, která tvoří atmosféru Prahy 3.

V programových aktivitách Strategické koncepce a programu rozvoje MČ Praha 3 Vás překvapí opomenutí významné skupiny obyvatel, obyvatel na 60 let. Program zcela opomíjí statistická zjištění z analytické části, kde jsou uvedeny údaje Českého statistického úřadu: Dětská složka obyvatel Prahy 3 je zastoupena pouze 11 %, naproti tomu podíl obyvatelstva nad 60 let je více než dvojnásobný 28,1 %. (strana 29, analytická část). V programovém rozvoji Prahy 3 do roku 2015 je pamatováno pro obyvatele nad 60 let jen s domovem důchodců a sociálními službami, na aktivity této skupiny se ve strategickém plánu zapomnělo. Naproti tomu je preferována a několikrát uvedena podpora aktivit: „zejména pro mladé“.  Mne a mnoho mých vrstevníků to musí urazit. Mám 60 let a chci nadále aktivně trávit život v Praze 3, neplánuji prozatím využívat sociální služby a domov důchodců. Opomenutí aktivit obyvatel nad 60 let je chyba zpracovatele, v analytické části konstatuje převahu obyvatel nad 60 let a pak je v programu rozvoje opomene!

Dalším, podle mne závažným a nedostatkem Strategické koncepce a programu rozvoje MČ Praha 3 je konstatování v programových aktivitách: „Na území Městské části Praha 3 se nachází několik míst a objektů, které jsou cílem návštěvníků z ostatních částí Prahy i turistů z ČR i zahraničí, žádné z nich však není z pohledu intenzity cestovního ruchu atraktivitou celostátního nebo evropského významu. Až na výjimky nenabízí MČ žádnou výraznou historickou památku, která by zvýšila dnes poměrně nízkou přitažlivost pro zahraniční turisty.“  Zpracovatelé asi neví, že na území MČ Praha 3 jsou dvě národní kulturní památky (památník na Vítkově a nově kostel Josipa Plečnika na nám. Jiřího z Poděbrad), hrob France Kafky, Žižkovská televizní věž, řada staveb moderní architektury 19. a 20. století (např. kubistická Betlémská kaple), které jsou často vyhledávány zahraničními návštěvníky a je především na radnici Prahy 3 jak tyto významné turistické cíle bude propagovat pomůže zpřístupnit. Propagace a zpřístupnění všech památek by měl být jeden z programových úkolů Strategické koncepce a programu rozvoje MČ Praha 3.
 


Související články

Ing. Tomáš Mikeska: Komentář k rozpočtu MČ Praha 3

Názory
Rozpočet obsahuje standardní položky rozpočtu obcí, má však řadu kumulovaných položek, které nejsou v komentáři upřesněny a poskytují prostor pro korupci. V rozpočtu je i řada překlepů a neopravených textů. Členové rady a příslušný místostarosta, který rozpočet předkládá, měli již dávno tyto technické nedostatky opravit.pokračování
reklama