5 + jeden omyl zastupitele Popova

Názory5 + jeden omyl zastupitele Popova

Zastupitel TOP 09 Simeon Popov není předsedou redakční rady Radničních novin náhodou. Je totiž zdatným pisatelem. Zcela v souladu se způsobem práce s fakty v současných Radničních novinách ovšem v jeho textech převažují lživé informace. Kvůli politické korektnosti je nazývejme omyly. Tady je vyvracíme...

Omyl 1. Opozice nepracuje: nepředkládá návrhy, stanoviska, záměry.

A skutečnost? Předložili jsme za uplynulých pět měsíců následující návrhy: na zřízení výboru pro životní prostředí (žádná reakce), návrh nového Statutu Radničních novin (zapracováno asi 10% z našeho návrhu), návrh nového Jednacího řádu zastupitelstva (zapracovány dva podněty ze čtrnácti) a konečně návrh stanoviska zastupitelstva k Nákladovému nádraží Žižkov (nepřijato). Vedle těchto návrhů jsme iniciovali přípravu nových pravidel privatizace – připomínám, že se privatizační komise sešla až po čtyřech měsících od voleb po mých opakovaných urgencích, nakonec i u paní starostky osobně, a přípravu nových pravidel pro přidělování grantů.

Omyl 2.  Klub Žižkov (nejen) sobě nejeví zájem o práci v komisích a výborech a jeho zástupci na nich nevznášejí dotazy a návrhy.

A skutečnost? Bylo zřízeno pět výborů a sedm komisí. Vyjma kontrolního výboru, který má pět členů, jsou všechny tyto orgány sedmičlenné. Jsou v nich vždy čtyři zástupci koalice a tři zástupci opozice. Klub ŽNS předložil požadavek na obsazení všech výborů a komisí. Jediná komunistická zastupitelka byla na návrh koalice zvolena do třech výborů a čtyř komisí, zastupitelé ŽNS celkem na dvanáct míst. KSČM, která tvoří 2,7% zastupitelstva, má 8,5% míst v komisích a výborech, kdežto ŽNS, který tvoří 22,2% zastupitelstva, má 14,6% míst. To jen pro pořádek, aby bylo vidět, že zájem máme, neustále ale čelíme neférovému jednání.
Všichni zastupitelé ŽNS mají na jednáních všech komisí a výborů takřka stoprocentní účast, osobně bývám často iniciátorem toho, aby se jednání vůbec konala (finanční výbor, privatizační komise). Zápisy z těchto jednání nejlépe svědčí o tom, kdo tam předkládá návrhy. Koalice je nezveřejňuje, my ano na www.praha3.zeleni.cz . Z nejdůležitějších námi podaných návrhů vybírám: díky nejednotnosti koalice přijatý návrh Ondřeje Ruta v komisi finanční, investiční a dopravní na to, aby tato komise projednávala všechny investiční záměry (dosud to dělala jen Rada MČ), soubor mých návrhů na novelizaci pravidel privatizace (přijatý návrh na zrušení Fondu bydlení, komisí přijatý ale Radou MČ nedodržovaný návrh neprodávat volné bytové jednotky, nepřijaté návrhy zastavit do vzniku nových pravidel privatizace prodeje, ihned zastavit prodej volných bytů s cílem ponechat je za účelem sociálního bydlení, nestavět ústupové bydlení na Pražačce ani jinde v podobě koncentrované na jedno místo, a návrh na vypracování harmonogramu prodeje zbylých bytů), návrhy Martiny Chmelové týkající se kritérií pro přidělování grantů a kontroly jejich čerpání, návrh Jitky Kateřiny Trčkové na obnovení tzv. Volšanských májů v kulturní komisi, můj podnět kontrolnímu výboru na prošetření dodržování zákona o hlavním městě Praze Zastupitelstvem MČ Praha 3, které na návrhy Rady MČ opakovaně neprojednává žádosti podávané podle tohoto zákona v zákonné lhůtě (petice proti lávce mezi Vítkovem a Pražačkou, petice proti výstavbě ústupového bydlení na Pražačce), podnět dr. Vladimíra Říhy kontrolnímu výboru v souvislosti k zadání a průběhu výběrového řízení na rekonstrukci souboru domů v Lupáčově ulici, její průběh a prošetření stížností dotčených obyvatel. Má žádost finančnímu výboru, aby všechny položky nad deset milionů korun byly od příštího roku rozklíčovány tak, aby bylo jasné, na co konkrétně prostředky směřují. Opakuji, vybírám jen to nejpodstatnější. 

Omyl 3. Jediným okamžikem, kdy jsou zastupitelé Žižkov (nejen) sobě aktivní, je jednání zastupitelstva.

A skutečnost? Naši zastupitelé napsali od voleb již asi deset textů pro Radničních noviny, Kauzu3 i naše internetové stránky k otázkám privatizace, rekonstrukce v Lupáčově ulici (Stropnický), Nákladového nádraží Žižkov, záměru Parukářka klinik (Benýšková), pozemku firmy Ortenaria, nepřijatému Jednacímu řádu, rozpočtu na rok 2011 (Rut), grantovým pravidlům (Chmelová) a jiným.
Někteří z nás pomohli založit občanské sdružení Tady není developerovo, které se bude zabývat veškerou výstavbou na Praze 3, ochranou kulturního dědictví a zeleně. Uspořádali jsme výstavu studentských projektů a veřejnou debatu na téma Nákladového nádraží Žižkov v kině Aero za účasti desítky odborníků a asi tří set občanů, ostatně i za účasti starostky MČ Vladislavy Hujové. Iniciovali jsme reprodukci její zkrácené verze i na mimořádném zastupitelstvu MČ. Petici proti zbourání budovy nádraží podepsaly na našich stránkách www.tadynenideveloperovo.cz již přes čtyři tisíce občanů. V médiích se o tématu napsalo od ledna 2011, kdy sdružení vzniklo, díky našim aktivitám neuvěřitelných osmdesát  textů. 
O mnohých dalších aktivitách, zejména individuálním řešení problémů občanů, kteří se na nás obracejí, se rozepisovat není třeba – to je samozřejmé.

Omyl 4. Vize Žižkov (nejen) sobě jsou nerealizovatelné, protože jim chybí podklady a fakta, čili odpovědi na otázky kdo, jak, co, za kolik a do kdy. Jde jim o zviditelňování.

A skutečnost? Pominu-li, že tyto otázky klademe již dva roky vedení radnice v otázce privatizace a že do voleb nebyla schopna odpovědět na žádnou z nich a od voleb pouze na jedinou: tj. kdo – zrušením Fondu bydlení zařadila do privatizace všechny, omyl směřuje zřejmě k tématu Nákladového nádraží Žižkov. K tomu uvádím tolik: MČ Praha 3 považovala oficiálně až do roku 2006, kdy volby vyhrála a Radu MČ obsadila samotná ODS, za plně realistické návrhy a studie Ing. arch. Jana Sedláka na proměnu území Nákladového nádraží. Tato vize předpokládala zachování budovy nádraží a vedení tzv. Jarovské spojky mimo vlastní území nákladového nádraží. V letech 2008-10 na základě změn připravených v předešlých dvou letech se ovšem postoj MČ jednostranně vychýlil ve prospěch nové varianty: se zbouráním budovy a vedením tzv. Jarovské spojky v ose Olšanské ulice. Fakta jsou tedy opět zřejmá: naše úsilí o zachování budovy nádraží a přiměřené výstavby na celém území je jen návratem k vizi, kterou léta považovala za realistickou samotná MČ Praha 3. Kromě toho na mimořádném jednání zastupitelstva zaznělo mj. od památkářů: památková ochrana není překážkou dalšího využití budovy, od zástupce Sekyra Group: umíme si představit zástavbu území i se zachováním budovy. Naše návrhy si můžete přečíst v zápise ze zastupitelstva, po čtyřech a půl letech našeho úsilí je vedení MČ začalo vyvěšovat na internetových stránkách.
Co se týče zviditelňování a toho, že jsme se Nákladovým nádražím Žižkov nezabývali již dříve tolik: v minulém volebním období měla Strana zelených, jíž jsem členem, v zastupitelstvu jen čtyři zástupce a byli jsme plně vytíženi otázkami bydlení, které byly tehdy nejpalčivější. Naše kapacity jsou prostě omezené, svou práci děláme ve volném čase a prakticky zdarma. Navíc změnu územního plánu v oblasti nádraží tak, aby budova musela být kvůli Jarovské spojce zbourána navrhl Pavel Hurda z ODS až těsně před uzavřením přijímání připomínek na magistrátu a nebyla tak stejně již šance žádné protinávrhy podat (září 2008). Do té doby byl územní plán v této otázce v souladu s naší představou a nebylo tedy žádných připomínek třeba. Ostatně: zviditelňujeme problémy naší MČ, nikoliv sebe. Budeme jenom rádi, když radnice začne jednat o svých vizích s občany transparentně, ubude nám mnoho práce.

Omyl 5. Klub Žižkov (nejen) sobě nepředložil na mimořádném jednání žádný návrh k otázce Nákladového nádraží Žižkov.

A skutečnost? Plyne ze zápisu z mimořádného zastupitelstva. Naši zastupitelé předložili dokonce celkem tři návrhy, jeden z nich společně s ČSSD. Co bylo jejich obsahem? Ondřej Rut předložil návrh, který jsme připravili společně s ČSSD jako kompromis. Jeho podstatou bylo, že MČ Praha 3 je připravena se plně podřídit názorů odborníků Ministerstva kultury ČR a to ať už potvrdí vyhlášení budovy nádraží kulturní památkou či nikoliv. Šlo vlastně o návrat k pluralitě řešení: i s budovou i bez ní, místo stávajícího jednostranného tlaku na její zbourání. Sám jsem předložil za klub ŽNS návrh o něco razantnější, jehož podstatou bylo stažení připomínek k územnímu plánu podaných MČ Praha 3 ze samostatné iniciativy ODS v letech 2008-10, tedy úplné opuštění varianty prodloužení Olšanské ulice a zbourání budovy. Naše zastupitelka Helena Benýšková předložila ještě deklaratorní návrh, který vycházel z citace Pavla Hurdy: „MČ Praha 3 neprosazuje výstavbu výstavbu čtyřpruhové dopravní komunikace, tzv. Jarovské spojky, napříč územím Nákladového nádraží Žižkov v ose prodloužené Olšanské ulice.“ Ani jeden z těchto návrhů nebyl přijat. Nejednotností a absencí jedné koaliční zastupitelky nebyl přijat ani koaliční návrh potvrzující rozhodnutí o tom, že zastupitelé souhlasí s předchozím postupem vedení radnice, tedy například i s odvoláním proti rozhodnutí MK ČR o prohlášení budovy nádraží kulturní památkou. Tento koaliční návrh zastupitelé obdrželi až na místě a vůbec neobsahoval důvodovou zprávu.   

A bonus. 

Zastupitel TOP 09 Simeon Popov si plete náplň práce koalice a opozice. Zatímco koalice je tu od toho, aby v mezích zákona řídila chod MČ, přiměřeně tomu podávala návrhy a vedla o nich debatu s opozicí a veřejností – má k tomu na rozdíl od opozice k dispozici obrovský aparát úředníků, finanční prostředky a většinu v zastupitelstvu – opozice je tu od toho, aby tyto koaliční návrhy podrobila kritice, předkládala k nim protinávrhy a informovala o tom veřejnost, když to koalice nedělá (Popov tomu říká zviditělňování). Koalice v otázkách bydlení do značné míry postupně přebírá program Žižkov (nejen) sobě, což je výsledkem veřejného tlaku a také vlastní bezradností TOP 09, jejíž zástupci se do vedení radnice nedostali vlastní pracovitostí, ale zásluhou své celostátní reprezentace, která jim – dospělým lidem - na předvolebních plakátech stála pro jistotu za zády jako malým dětem. Třeba náš program koalice časem převezme i v dalších oblastech. Pro tuto chvíli je ale pro mne největší omyl sám fakt, že lidé jako Simeon Popov v zastupitelstvu vůbec jsou.

Autor je předsedou klubu Žižkov (nejen) sobě.
   

 


Související články

Společné prohlášení zastupitelského klubu Žižkov [nejen] sobě: KMOTRY SI NA TRIKO NEVEZMEME

Uvědomujeme si odpovědnost, kterou na nás vložili občané Prahy 3. Byli to lidé, kteří si přejí zásadní ZMĚNU. TOP09 je v Praze 3 stranou novou a její voliči měli při své volbě velmi podobnou motivaci. Cítíme silný závazek se na podobě změny s TOP09 dohodnout. Věříme, že i TOP09 si žižkovské kmotry na triko nevezme.pokračování

V Praze 3 uzavřela koaliční smlouvu vítězná TOP 09 s ODS

V Praze 3 uzavřela koaliční smlouvu vítězná TOP 09 s ODS. ČTK to dnes řekl předseda TOP 09 v Praze 3 Martin Dlouhý. Starostkou by měla být zvolena Vladislava Hujová (TOP 09). ODS, která radnici v minulém volebním období ovládala, ve volbách skončila druhá. Původně jí hrozilo, že by mohla skončit v opozici.pokračování

Zpráva o prvních třech měsících klubu Žižkov (nejen) sobě v Zastupitelstvu MČ Praha 3

Názory
O obsazení výborů a komisí, o novém statutu Radničních novin, o záchraně Nákladového nádraží před bagry, o chystaných změnách v pravidlech privatizace, o osudu lávky nad Žižkovem a bezpečných přechodech se dozvíte v přehledné zprávě, kterou si můžete přečíst zde: pokračování

Změna na žižkovské radnici se nekoná

Od posledních komunálních voleb uplynuly čtyři měsíce, tedy již dostatečně dlouhá doba. Je na čase položit si otázku, zdali výsledek volebního klání se přenesl také do fungování naší radnice. Bohužel, na rozdíl od smíchovské radnice vládnou na Žižkově staré časy.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Zpráva z jednání Redakční rady MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou informovat v krátkosti o průběhu dalšího jednání Redakční rady MČ Praha 3. Přibližně před 40min. bylo ukončeno v pořadí třetí jednání Redakční rady. Musím konstatovat, že po přijetí Statutu Radničních novin MČ Praha 3 a přijetí Jednacího řádu Redakční rady (k přijetí došlo dnes po navržených změnách), jednání probíhalo již ...pokračování

100 dnů hájení koalice TOP 09 a ODS je u konce, předložte programové prohlášení!

Názory
Ani po třech měsících od svého zvolení v prosinci loňského roku, nepředložila vládnoucí koalice MČ Praha 3 tvořená TOP 09 a ODS programové prohlášení. Privatizace tak probíhá podle předvolebních pravidel, staré investiční záměry se promítají do rozpočtu na rok 2011 a především: není jasné, co obyvatele naší MČ čeká dál. Zastupitelé ŽIŽKOV (NEJEN) ...pokračování

Vládnoucí Koalice ODS a TOP 09 odmítla návrhy na zvýšení transparentnosti rozhodování

Názory
Chtěl bych se tímto článkem vrátit k březnovému jednání zastupitelstva, které přijalo nový jednací řád. Klub Žižkov [nejen] sobě ve spolupráci s klubem ČSSD připravil sadu návrhů, které měly zvýšit transparentnost rozhodování a zlepšit postavení občana v diskusi na jednání zastupitelstva. Návrhy jsme formulovali několik týdnů před samotným jednáním ...pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Názory
Dne 12.4.2011 v 15:00 h bylo zahájeno mimořádné zasedání ZMČ Praha 3, a to z iniciativy 13 členů zastupitelstva MČ Praha 3 z řad opozice. Od práce opozice /konkrétně od sdružení Žižkov (nejen) Sobě/ jsem neočekával mnoho, avšak v tento den jsem byl skutečně zaskočený. Proč píši, že jsem neočekával mnoho ? Protože za posledních pět měsíců jsem byl svědkem, ...pokračování
reklama